Produksjonssystemer for eggleggende høner

Produksjonssystemer for eggleggende høner

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om de forskellige produksjonssystemer for eggleggende høner som omfattes av direktiv 1999/74/EF

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Ved Rådets direktiv 1999/74/EØF af 19. juli 1999 (1) er der fastsat mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner, og det indeholder bl.a. bestemmelser for systemer med ikke-stimulusberigede bure og systemer med stimulusberigede bure samt alternative systemer (uden bure).

I henhold til direktivet er det fra den 1. januar 2012 forbudt at opdrætte æglæggende høner i ikke-stimulusberigede bure. Direktivet pålægger endvidere Kommissionen at forelægge en rapport, der er udarbejdet på grundlag af en videnskabelig udtalelse om de forskellige produktionssystemer for æglæggende høner, idet der tages hensyn dels til de patologiske, zootekniske, fysiologiske og etologiske aspekter dels til de sundhedsmæssige og miljømæssige indvirkninger. Rapporten udarbejdes ligeledes på grundlag af en undersøgelse af de socioøkonomiske følger af de forskellige systemer samt indvirkningerne med hensyn til Fællesskabets økonomiske partnere (2). Direktivet er suppleret med forskrifter om registrering af virksomheder, der holder æglæggende høner (3), og om mærkning af æg (4) samt om fødevaresikkerhedsaspekter (5).

Dyrebeskyttelse og –velfærd er højt prioriteret i fællesskabspolitikkerne. I henhold til protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der blev knyttet som bilag til EF-traktaten ved Amsterdamtraktaten, skal Fællesskabet ved fastlæggelsen og gennemførelsen af EF-politikker vedrørende landbrug, transport, det indre marked og forskning tage fuldt hensyn til dyrs velfærd. De primære mål og indsatsområder, der blev peget på i EF-handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (6)6, der blev vedtaget i 2006, har også relevans for denne meddelelse.

1 EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53.
2 Alle undersøgelser og positionspapirer, der er anvendt i forbindelse med denne meddelelse, fremgår af Kommissionens arbejdsdokument SEK(2007)1750. Alle dokumenter, der er nævnt i det pågældende dokument, citeres på deres originalsprog.
3 Kommissionens direktiv 2002/4/EF om registrering af virksomheder, der holder æglæggende høner, og som er omfattet af Rådets direktiv 1999/74/EF (EFT L 30 af 31.1.2002, s. 44).
4 Rådets forordning (EF) nr. 1028/2006 om handelsnormer for æg (EUT L 186 af 7.7.2006, s. 1) og Kommissionens forordning (EF) nr. 557/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1028/2006 om handelsnormer for æg (EUT L 132 af 24.5.2007, s. 5).
5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).
6 KOM(2006) 13 endelig.