Rapport om direktivet om fjernsyn uten grenser i 2005-2006

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Åttende meddelelse om anvendelsen av artikkel 4 og 5 i 89/552/EØF ‘Fjernsyn uten grenser’, som endret av direktiv 97/36/EF, for perioden 2005-2006

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Denne meddelelse er udarbejdet i henhold til artikel 4, stk. 3, i Rådets direktiv 89/552/EØF af
3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv- radiospredningsvirksomhed [1], som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 [2] (‘Fjernsyn uden grænser’, i det følgende benævnt ‘direktivet’). Gennem denne meddelelse aflægger Kommissionen for ottende gang, siden direktivet blev vedtaget, rapport om gennemførelsen af artikel 4 og 5, denne gang for perioden 2005-2006. Rapporten er baseret på medlemsstaternes statistiske oversigter over resultaterne af foranstaltningerne for at opnå andelene i artikel 4 og 5 for de tv-programmer, som hører under deres retlige kompetence, og indeholder Kommissionens udtalelse om anvendelsen af disse bestemmelser, herunder de hovedkonklusioner, der kan drages af medlemsstaternes rapporter.

Formålet med at aflægge rapport hvert andet år er dobbelt. For det første bliver medlemsstaternes statistiske oversigter formidlet til andre medlemsstater og til Europa- Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. For det andet er det hensigten at kontrollere, om foranstaltningerne for at fremme europæisk og uafhængigt producerede programmer anvendes korrekt i medlemsstaterne.

For første gang omfatter de statistiske oversigter fra de ti medlemsstater, der tiltrådte EU den
1. maj 2004, hele referenceperioden for rapporten (2005-2006) [3]. Endvidere bør det bemærkes, at artikel 4 og 5 (især den første) anvendes med succes i en audiovisuel sektor, der er under forandring: for første gang er kanaler, der sender i DVB-H (Digital Video Broadcasting- Handheld), opført i en medlemsstats rapport [4].

Yderligere detaljerede oplysninger findes i de ni baggrundsdokumenter i Kommissionens arbejdspapir, der ledsager meddelelsen. Arbejdspapiret indeholder også statistiske oplysninger for referenceperioden fra de to nye medlemsstater, der tiltrådte EU den 1. januar 2007, Bulgarien og Rumænien [5]. Selv om disse medlemsstater ikke var forpligtet til at indsende rapporter for referenceperioden, besluttede de at forelægge statistiske oversigter på et frivilligt grundlag.

1 EFT L 298 af 17.10.1989.
2 EFT L 202 af 30.7.1997.
3 I den foregående (syvende) meddelelse (KOM(2006) 459 endelig) omfattede vurderingen af disse ti nye medlemsstaters overholdelse af artikel 4 og 5 kun den relevante del af referenceperioden, dvs. perioden fra den 1. maj til den 31. december 2004.
4 Italien nævner fire sådanne kanaler i sin rapport. Se baggrundsdokument 4 i Kommissionens interne arbejdspapir, der ledsager denne meddelelse, SEK (endelig) XYZ, (i det følgende ‘arbejdspapiret’), s. 88.
5 Se baggrundsdokument 5 i arbejdspapiret.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.07.2008