Rapport om erfaringene med forordningen om roaming i mobiltelefonnettet

Rapport om erfaringene med forordningen om roaming i mobiltelefonnettet

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen om resultatet av gjennomgangen av hvordan europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 av 27. juni 2007 om gjesting i offentlige mobiltelefonett i Fellesskapet og om endring av direktiv 2002/21/EF har fungeret

Meddelelse fra Kommisjonen lagt fram 23.9.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Realiseringen af det indre marked og af Lissabonstrategiens mål om at gøre EU til "den mest dynamiske og konkurrencedygtige videnbaserede økonomi i verden" er stadig kernen i Europa-Kommissionens målsætninger. Lettere kommunikation på tværs af grænserne er et af de vigtigste midler til at nå disse mål. Forordning (EF) nr. 717/2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF (i det følgende benævnt "forordningen") (1), som trådte i kraft i juni 2007, er også et skoleeksempel på et punkt på Kommissionens politiske dagsorden, "et resultatorienteret Europa", som ved at bygge på EU's hidtidige resultater skal give nye fordele til alle EU's borgere.

Forordningen udløber den 30. juni 2010, medmindre Europa-Parlamentet og Rådet forlænger den på forslag af Kommissionen. Det kræves i forordningen, at Kommissionen skal tage dens funktion op til revision og forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. december 2008 (2). Kommissionens opgave er at vurdere, om målene i forordningen er nået, at gennemgå udviklingen i engros- og detailtaksterne for levering af taletelefoni- og datatjenester, herunder sms, til roamingkunder og eventuelt at fremsætte henstillinger vedrørende behovet for en regulering af disse tjenester under hensyntagen til forbrugernes interesser.

I denne meddelelse bliver der gjort rede for resultatet af Kommissionens gennemgang af, hvordan forordningen har fungeret, og de vigtigste politikændringer, Kommissionen vil foreslå for at føre konklusionerne ud i livet, og den ledsages af et dertil svarende forslag om ændring af forordningen. De nærmere enkeltheder og den bagvedliggende argumentation findes i lovgivningsforslaget og den tilhørende konsekvensanalyse. Det nye forslag har ligesom den gældende forordning EFtraktatens artikel 95 som retsgrundlag.

(1) EUT L 171 af 29.6.2007, s. 32
(2) Forordningens artikel 11.