Rapport om gjennomføring av arbeidstidsreglerne innen veitransport

Tittel

Rapport fra Kommisjonen om gjennomføringen i 2005-2006 av direktiv 2002/15/EF om tilretteleggelse av arbeidstid for personer som utfører mobile veitransportaktiviteter (Første rapport fra Kommisjonen om gjennomføring av arbeidstidsreglerne innen veitransport)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.8.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Denne rapport omhandler gennemførelsen af direktiv 2002/15/EF [1] om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter.

Direktivet fastsætter regler om arbejdstid, pauser og natarbejde. Formålet med direktivet er at forbedre færdselssikkerheden, undgå konkurrencefordrejning og garantere sikkerhed og sundhed for de mobile arbejdstagere. Direktivet er således et supplement til de bestemmelser i forordning (EF) nr. 561/2006 om køre- og hviletider, som har direkte indflydelse på færdselssikkerheden og konkurrencen, fordi de fastsætter maksimale køretider.

Til trods for, at medlemsstaterne efter direktivets artikel 13 skulle fremlægge rapport for 2005 og 2006 senest den 30. september 2007, modtog Kommissionen kun to nationale rapporter rettidigt. Kommissionen indledte derfor overtrædelsesprocedure mod flertallet af medlemsstaterne for manglende opfyldelse af deres forpligtelser. En af årsagerne til denne utilfredsstillende situation var, at direktivet blev gennemført i national ret med store forsinkelser i mange medlemsstater. Selvom alle medlemsstaterne nu har gennemført direktivet, skal det bemærkes, at kun få fuldførte gennemførelsen af direktivet rettidigt.

Alle de medlemsstater, der har fremsendt en rapport, har anvendt den standardrapporteringsformular, der er fastsat i Kommissionens beslutning af 22. september 2008 [2] om en standardformular til rapportering. Rapporterne var for de flestes vedkommende fuldstændige og ensartede, men der manglede oplysninger om det nøjagtige antal kontroller, som skal foretages i henhold til direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, og om det konstaterede antal overtrædelser. Disse oplysninger er vigtige og bør foreligge, således at det kan vurderes, hvorvidt de nationale gennemførelsesbestemmelser er effektive.

Eftersom Bulgarien og Rumænien tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 2007, dvs. efter udløbet af rapporteringsperioden, var de ikke forpligtet til at forelægge nationale rapporter. Disse to medlemsstater er derfor ikke taget med i betragtning.

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35).

2 Kommissionens beslutning af 22.IX.2008 om udformning af den standardformular til rapportering, der er omhandlet i artikel 17 i forordning (EF) nr. 561/2006 (K(2008) 5123 endelig).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg