Rapport om gjennomføring av EU-direktivet om produktsikkerhet

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om produktsikkerhet i alminnelighet

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 14.1.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (i det følgende benævnt "direktivet") [1] blev vedtaget den 3. december 2001; det trådte i kraft den 15. januar 2002, og fristen for medlemsstaternes gennemførelse var den 15. januar 2004. Det erstattede det tidligere direktiv om produktsikkerhed i almindelighed, som stammede fra 1992. [2]

1.1. Sigtet med rapporten
Rapporten blev udarbejdet i henhold til direktivets artikel 19, stk. 2, og omfatter oplysninger om:

• sikkerheden ved forbrugsprodukter, bl.a. om forbedring af produkternes sporbarhed
• markedstilsynets og RAPEX's funktion
• standardiseringsarbejdet
• foranstaltninger, der er truffet på grundlag af direktivets artikel 13.

Selv om direktivet ikke finder anvendelse på sikkerhed i forbindelse med tjenesteydelser, fokuserer nogle af dets bestemmelser på dette område for at sikre, at direktivets mål om beskyttelse opfyldes. Rapporten indeholder derfor også de vigtigste udviklingstendenser i retning af sikrere tjenesteydelser i Europa.

Som følge af omfattende tilbagekaldelser af forbrugsprodukter overalt i verden i 2007 blev det konkluderet i en intern kommissionsundersøgelse [3] af den europæiske ramme for produktsikkerhed, at Fællesskabets system, inklusive dette direktiv, formår at give EU's borgere en høj grad af beskyttelse mod usikre forbrugsprodukter [4], når bestemmelserne anvendes korrekt. I undersøgelsen blev der ikke desto mindre udpeget nogle områder, der skal forbedres, og vedtagelsen af Kommissionens beslutning om magneter i legetøj [5] var en direkte opfølgning af denne undersøgelse. Desuden vil forslaget om revision af det gældende EU-direktiv om sikkerhedskrav til legetøj [6] og den nye lovgivningsmæssige ramme [7] for markedsføring af varer øge det gældende beskyttelsesniveau. I denne rapport udpeges der også yderligere mulighed for en forbedring af det system, der skabes med dette direktiv.

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3.december 2001 om produktsikkerhed i
almindelighed (EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4).
2 EFT L 228 af 11.8.1992, s. 24.
3 Se:http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/stocktaking_%20execsum_en.pdf.
4 Se:http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/eurobar_298_summary_en.pdf.
5 Jf. afsnit 3.4.
6 [foreldet lenke]
7 Jf. afsnit 3.1.2

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.01.2009