Redusert EU-regelverk for små og mellomstore bedrifter

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet: Redukusjon av regelverksbyrden for små og mellomstore bedrifter: tilpasning av EUs regelverk til mikrobedriftenes behov

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.11.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 23.11.2011, dansk utgave)

Færre regler for små virksomheder
Bruxelles, den 23. november 2011 – Kommissionen fremlægger i dag en ny strategi, der skal sikre, at EU i større grad tilgodeser de små virksomheders behov. Europa-Kommissionen vil fra nu af i videst muligt omfang søge at fritage mikrovirksomheder fra EU-lovgivning eller indføre særordninger for dem med færre regler. Kommissionen redegør i en rapport til Rådet og Europa-Parlamentet for en række af initiativer af denne type, der allerede er taget, eller er i støbeskeen. Den bebuder mere vidtrækkende foranstaltninger, der skal sikre, at mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) får indflydelse på udformningen af nye EU-initiativer.

José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, udtalte: "I disse krisetider gør vi vores yderste for at sikre de bedst mulige betingelser for vækst og jobskabelse. De mindste virksomheder har en central rolle at spille i den økonomiske genopretning, men er samtidigt også de mest sårbare. For dem kan det være ti gange mere omkostningskrævende at følge reglerne end for store virksomheder. Vi ønsker derfor at række dem en hjælpende hånd og reducere deres regelbyrde mest muligt, således at deres vækstpotentiale kan frigøres fuldt ud til fordel for den europæiske økonomi."

Fra og med januar 2012 vil Kommissionen desuden:

• forstærke indsatsen for at anvende fritagelser eller lempe kravene for mikrovirksomheder i gældende og ny EU-lovgivning

• forbedre høringen af mikrovirksomheder og andre SMV'er ved revision af gældende EU-lovgivning og forberedelse af nye EU-love

• foretage årlige evalueringer af de reelle gevinster for virksomhederne og sikre fortsat fokus på deres behov og interesser.

Baggrund
Loven om det indre marked og den reviderede lov om små virksomheder med sit "tænk småt først"-princip illustrerer tydeligt Kommissionens ønske om at støtte udviklingen af EU's SMV'er. De initiativer, der er lanceret i dag, er de seneste i en række initiativer under dagsordenen for intelligent lovgivning, som tager sigte på at forbedre lovgivningen for EU's virksomheder. Med "det rullende forenklingsprogram" er der allerede vedtaget omkring 200 retsakter, som indebærer mærkbare forbedringer for virksomhederne. Med handlingsplanen til reduktion af den administrative byrde har Kommissionen fremlagt forslag, der kan give virksomhederne besparelser på 39 mia. EUR.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.11.2011
Annen informasjon