Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2019

Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2019

Norge i Europa: Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2019

Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 4.3.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra utenriksministerens innledning til arbeidsprogrammet)

Innledning
Arbeidsprogrammet for 2019 følger opp regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018–2021. Strategien beskriver regjeringens hovedprioriteringer og visjoner. Hovedbudskapet er at Norge skal bidra til et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa, hvor europeiske land tar felles ansvar for felles utfordringer. Arbeidsprogrammet er et viktig verktøy for å nå disse målene, og danner grunnlaget for hvor vi skal fremme våre interesser og hvordan vi best kan sikre at disse blir ivaretatt.

EØS-avtalen er vår mest omfattende multilaterale avtale, og det er i vår grunnleggende interesse å hegne om den. I år er det 25 år siden avtalen trådte i kraft. EØS-avtalen sikrer norsk næringsliv tilgang til det indre marked med like konkurransevilkår og forutsigbarhet, og har bidratt til vedvarende og balansert styrking av handel og økonomiske forbindelser mellom avtalepartene. Gjennom de 25 årene som har gått, har vi opplevd en nærmest sammenhengende opptur for norsk økonomi og en velstandsutvikling.

En hel generasjon har kommet til siden vi inngikk EØS-avtalen i 1994. De har vokst opp med rettighetene og pliktene EØS bærer med seg, og kjenner ikke noe annet. Men for mange av dem – og mange av oss andre, må vi erkjenne – er bevisstheten om EØS-avtalen for liten. Det er derfor et viktig mål i jubileumsåret for regjeringen å øke bevisstheten om EØS-avtalen og bidra til en faktabasert og opplyst debatt.

Internasjonalt samarbeid er under press. Dette gjør vårt samarbeid med EU om å verne og fremme felles spilleregler viktigere enn noen gang. Norge vil ivareta de avtalene vi har med EU, og jobbe sammen med EU for mer, ikke mindre, forpliktende internasjonalt samarbeid. Mange av våre felles utfordringer, slik som klima, irregulær migrasjon og grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet kan bare løses gjennom felleseuropeiske løsninger.

EØS-avtalen legger grunnlag for et bredt samarbeid med EU på en rekke områder, inkludert miljø, forskning, utdanning, helse- og forbrukerspørsmål, sivil beredskap og kultur. Det er viktig for Norge å bevare Schengen og vår Schengen-deltakelse. Regjeringen vil gjennom målrettet og systematisk arbeid sikre at avtalene med EU fortsetter å fungere godt.

2019 er et viktig år også for EU. Et nytt Europaparlament og en ny Europakommisjon trer sammen. Migrasjon og indre og ytre sikkerhet står fremdeles høyt på EUs dagsorden. Den sittende Europakommisjonen vil frem til sommeren ha fokus på å levere på sitt arbeidsprogram, samtidig som en ny Europakommisjon vil fremme sine prioriteringer mot slutten av året. Fra norsk side er det viktig å følge disse prosessene, for på best mulig måte ivareta Norges interesser i vårt samarbeid med EU.

Arbeidet med EUs programmer for perioden 2021–2027, som foreslått i EUs neste langtidsbudsjett, blir viktig i 2019. EUs programmer er et viktig verktøy for å møte de utfordringene Europa står overfor. Regjeringen vil gjøre en grundig og helhetlig vurdering av deltakelse i programmer som er relevante for Norge.

Til slutt: 2019 vil også være et avgjørende år for prosessen med Storbritannias uttreden av EU. Regjeringen følger diskusjonene mellom EU og Storbritannia tett, og vi forbereder oss både på at Storbritannia kan gå ut av EU med en utmeldingsavtale, og at britene kan forlate EU uten en slik avtale. Vi vil opprettholde nær dialog med Storbritannia sammen med våre EØS/Efta-partnere om vårt fremtidige samarbeid for å ivareta våre interesser best mulig.

Ine Eriksen Søreide
Utenriksminister