Revisjon av vedtekter for europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes innflytelse

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen om revisjon av rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 om utfylling av vedtektene for det europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes innflytelse

Status:

Siste nytt

Meddelelse fra Kommisjonen lagt fram 30.9.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsmeddelelse, dansk utgave)

Ved Rådet forordning (EF) nr. 2157/2001 [1] (herefter benævnt "forordningen") blev der indført en statut for et europæisk selskab (herefter benævnt "SE-selskab") med henblik på at opstille en ensartet juridisk ramme, inden for hvilken selskaber fra forskellige medlemsstater kan planlægge og gennemføre en reorganisering af deres aktiviteter på fællesskabsplan. Rådets direktiv 2001/86/EF [2] (herefter benævnt "direktivet") supplerer forordningen for så vidt angår medarbejderindflydelse [3] og tager sigte på at sikre, at stiftelse af et SE-selskab ikke medfører, at eksisterende praksis for medarbejderindflydelse i de selskaber, der deltager i stiftelsen af et SE-selskab, indskrænkes.

I henhold til artikel 15 i direktivet foretager Kommissionen med denne meddelelse en revision af gennemførelsen af direktivet med henblik på at forelægge egnede ændringsforslag.

Som forberedelse til denne revision bestilte Kommissionen en rapport fra uafhængige eksperter og sendte medlemsstaterne og de europæiske arbejdsmarkedsparter et spørgeskema sammen med udkastet til rapporten.

[1] Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) (EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1).

[2] Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse (EFT L 294 af 10.11.2001, s. 22).

[3] Ved medarbejderindflydelse forstås enhver ordning, herunder information, høring og medbestemmelse, hvorigennem medarbejderrepræsentanter kan øve indflydelse på de afgørelser, der skal træffes i selskabet (direktivets artikel 2, litra h)).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2008