Samferdselsdepartementets EØS-strategi 2015

Tittel

Samferdselsdepartementets EØS-strategi: Håndbok for SDs EØS-arbeid 2015

Siste nytt

Strategidokument lagt fram av Samferdselsdepartementet 7.9.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets pressemelding 7.9.2015)

INNLEDNING
Som del av gjennomføringen av Regjeringens europapolitikk, jf. St. meld. nr. 23 (2005-2006), utarbeidet SD sin første EØS-strategi høsten 2008. Strategien ble revidert våren 2012.

For å følge opp regjeringens aktive europapolitikk, slik denne fremkommer bla. i regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014-2017, UDs midler tidige retningslinjer for forvaltningens EØS-arbeid og nye EFTA-prosedyrer, har det vært nødvendig å revidere strategien på nytt

Følgende har deltatt i arbeidsgruppen som har revidert strategien: Ingeborg Kjærnli (SØA, leder), Erik Rosenberg (LS), Karin Skyllingstad, (PTS), Marianne Kristing (KYS), Annichen Kiernan (SSB) og Marte Lillehagen Garnes (TBS). Samferdselsråd Camilla Ongre på EU-delegasjonen har også deltatt i arbeidet. Departementet har videre innhentet innspill fra underliggende etater og tilsyn.

Formålet med strategien er todelt: For det første er det å klargjøre og konkretisere hva som skal være målsetningene for SDs EØS-arbeid, herunder bidra til mer effektive arbeidsformer i departementet. Det er særlig fokus på tidlig fase i EUs regelverksprosess, da det er her vi har størst mulighet tilå medvirke. For det andre er det å tjene som et praktisk oppslagsverk og verktøy for de som arbeider med EØS-saker i departementet, herunder å gjøre departementet mindre sårbart når personer med EØS-kompetanse slutter eller endrer arbeidsoppgaver
.
I tillegg til strategien blir det hvert halvår utarbeidet et arbeidsprogram med
de til enhver tid viktigste EØS-sakene i SD. SDs arbeidsprogram er utgangspunkt for innspill til regjeringens årlige arbeidsprogram for EU-saker.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet