Sikkerhet, helse og medisinsk behandling om bord på fartøyer

Sikkerhet, helse og medisinsk behandling om bord på fartøyer

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om den praktiske gjennomføring av direktivene om sikkerhet og helse på arbeidspladsen om bord på fiskerfartøyer (93/103/EF) og i forbindelse med medisinsk behandling om bord på fartøyer (92/29/EØF)

Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.10.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rapporten, dansk utgave)

Med denne rapport opfylder Kommissionen en forpligtelse med hensyn til at vurdere den praktiske gennemførelse af de retlige rammer med henblik på at forbedre dem. Den fokuserer på gennemførelse og anvendelse af Rådets to direktiver 93/103/EØF af 23. november 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer og 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe.

Denne rapport beskæftiger sig udelukkende med disse to direktiver og med situationen i EU-15, selv om Kommissionen mener, at den vil give nyttige oplysninger for de tolv nye medlemsstater. Den behandler ikke aspekter, der behandles i internationale instrumenter. Den bygger hovedsageligt på nationale rapporter fra medlemsstaterne og en uafhængig ekspertrapport, som analyserer den praktiske gennemførelse af de to direktiver, herunder casestudier gennemført i Spanien, Frankrig, Italien og Det forenede Kongerige. Den bygger også på europæiske statistikker og undersøgelser over arbejdsulykker og erhvervsbetingede sygdomme og på oplysninger fra Kommissionen om direktivernes gennemførelse.