Sluttevaluering av eTEN-programmet

Sluttevaluering av eTEN-programmet

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Sluttevaluering av eTEN-programmet

Nærmere omtale


Bakgrunn (fra Kommisjonens rapport, dansk utgave)

Denne meddelelse indeholder en slutevaluering af eTEN-programmet, der dækker perioden fra omlægningen i 2002 til programmets udløb i december 2006, i henhold til artikel 19 i finansforordningen for programmet.

eTEN-programmet udviklede sig fra initiativet vedrørende transeuropæiske net (1), der havde som mål at etablere transeuropæiske net inden for transport, telekommunikation og energi. Udvikling af europæiske transport-, telekommunikations- og energiinfrastrukturer er ambitiøse mål (2), som er nedfældet i traktaten og retningslinjerne for vækst og beskæftigelse (3). Formålet med eTEN-programmet var at bidrage til informationssamfundets udvikling med hensyn til vækst, beskæftigelse, social samhørighed og inddragelse af alle i den videnbaserede økonomi. Programmets hovedtemaer var elektronisk forvaltning og administration (eGovernment og eAdministration), elektroniske sundhedstjenester (eHealth), integration i informationssamfundet (eInclusion) og elektronisk læring (eLearning). Et sjette tema med særlig fokus på smv'er blev tilføjet senere.

Frem til 2005 havde alle TEN-initiativerne et fælles retsgrundlag for finansieringen (4)
(i det følgende benævnt "finansforordningen"), hvorefter den samlede fællesskabsstøtte højst kunne udgøre 10 % af de samlede investeringsomkostninger (5). Inden for denne ramme finansierede eTEN projekter med op til 50 % af de samlede undersøgelsesomkostninger (6) og med op til 10 % af projekter, som involverede etablering af tjenester. Retsgrundlaget for finansieringen af eTEN blev revideret i 2002 (7) med henblik på at tillade støtte på op til 30 % af de samlede investeringsomkostninger til markedsintroduktionsprojekter. I overensstemmelse med traktatens bestemmelser blev der opstillet et sæt retningslinjer for de påtænkte aktioners mål, prioriteter og hovedlinjer og udpegning af projekter af fælles interesse (8) (i det følgende benævnt "retningslinjerne"). For at bringe programmet mere på linje med Fællesskabets politikker, herunder især med i2010, blev retningslinjerne ændret i 2002. Samtidig blev programmets navn ændret fra TEN Telecom til eTEN.

Ifølge artikel 19 i TEN-finansforordningen skal Kommissionen forelægge Europa- Parlamentet og Rådet en samlet rapport om erfaringerne med mekanismerne i finansforordningen til ydelse af fællesskabsstøtte, navnlig mekanismer og bestemmelser i artikel 4. Dette dokument er udarbejdet for at opfylde denne bestemmelse.

eTEN-programmet blev gennemført ved hjælp af projekter med omkostningsdeling, der blev udvalgt på grundlag af offentlige forslagsindkaldelser. I alt 149 projekter med omkostningsdeling blev etableret på grundlag af offentlige forslagsindkaldelser med et samlet finansiering på lige over 177 mio. EUR. Projekter fra programmer i 2003 og 2004 er blevet afsluttet, men projekter fra 2005 og 2006 er stadig under gennemførelse. Samtlige projekter forventes afsluttet ved udgangen af 2009. En midtvejsevaluering gennemførtes i 2005 (9). Den omfattede projekternes resultater fra programmer til og med 2002 samt de første resultater af det eTEN-program, der indledtes i 2002.

1 Initiativet vedrørende transeuropæiske net (TEN) er baseret på artikel 154, 155 og 156 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som fastsætter, at der skal etableres transeuropæiske net inden for transport, telekommunikation og energi.
2 KOM(2007) 0135. Meddelelse fra Kommissionen om " Transeuropæiske net: På vej mod en helhedsstrategi" {SEK(2007) 374}.
3 Retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2005-2008), nr. 9, 10, 11 og 16.
4 Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net (EFT L 282, 23.9.1995, s. 16), ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1655/99 af 19. juli 1999 og senest ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets forordning nr. 1159/2004 af 6. juli 2005.
5 Artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 2236/95.
6 Artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2236/95. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1159/2005.
7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1159/2005 af 6. juli 2005.
8 Europa-Parlamentet og Rådets beslutning nr. 1376/2002/EF af 12. juli 2002 ændring af beslutning nr. 1336/97/EF om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet (EFT L 200 af 30.7.2002, s. 1).
9 KOM(2005) 354 endelig af 1. august 2005.