Statistikk om stålindustrien for 2003-2009

Statistikk om stålindustrien for 2003-2009

Rapport fram Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av forordning (EF) nr. 48/2004 av 5. december 2003 om utarbeiding av årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenseårene 2003-2009

Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.10.2009

Nærmere omtale


BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Da Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) eksisterede, indsamlede Kommissionen
(Eurostat) de nødvendige statistiske data for stålindustrien direkte fra de virksomheder, der var aktive inden for stålindustrien, på grundlag af bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1840/2002 af 30. september 2002 om videreførelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs stålstatistiksystem efter udløbet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab1 blev vedtaget for at sikre, at EKSF's stålstatistiksystem blev videreført indtil den 31. december 2002 efter udløbet af EKSF-traktaten den 23. juli 2002.

For at gennemføre Fællesskabets politik for stålindustrien blev det anset for nødvendigt fortsat at indsamle statistiske data for stålindustrien efter den 31. december 2002. Da der ikke fandtes et statistisk system på europæisk niveau, der kunne opfylde behovet for sådanne statistikker, blev der vedtaget en ny forordning på grundlag af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-20092. Forordning (EF) nr. 48/2004 indeholder bestemmelser om en overgangsordning fra 2003 til 2009 for at kunne fastslå, om stålstatistikkerne kan integreres i andre statistiske systemer.

Denne beretning beskæftiger sig med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 48/2004. I henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 48/2004 skal Kommissionen senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om dens gennemførelse. Rapporten skal bl.a. indeholde:

a) en vurdering af nytteværdien for Fællesskabet, medlemsstaterne samt leverandørerne og brugerne af de statistiske oplysninger set i forhold til omkostningerne
b) en vurdering af statistikkernes kvalitet
c) en kontrol af synergien med andre fællesskabsaktiviteter
d) forslag til eventuelle ændringer, som anses for nødvendige for at forbedre den måde, hvorpå forordning (EF) nr. 48/2004 fungerer.