Statistikkarbeidet i EU: forenklinger og prioriteringer

Statistikkarbeidet i EU: forenklinger og prioriteringer

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om reduksjon i innberetningsbyrden, forenkling og fastsettelse av prioriterte mål for fellesskabsstatistikker

Nærmere omtale


Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

I meddelelsen af marts 2005 om "Bedre regulering til gavn for vækst og beskæftigelse"
(KOM(2005) 97) blev forenkling fremhævet som et højt prioriteret mål for EU. Dermed
imødekommes Europa-Parlamentets og Rådets opfordring til at forenkle EU-lovgivning og
forbedre dens kvalitet. Initiativet er helt og fuldt integreret i den reviderede Lissabon-strategi
for vækst og beskæftigelse. EU's politik for bedre regulering har til formål at forbedre
lovgivningen til gavn for borgerne, at begrænse omkostningerne i overensstemmelse med
subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet og at reducere den administrative byrde for
virksomhederne, og især de små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Også i forbindelse med udarbejdelse af officielle nationale statistikker og
fællesskabsstatistikker har man fra politisk hold på lokalt, nationalt og europæisk niveau
gennem længere tid efterlyst en forenkling af kravene. Desuden har brancheorganisationer
flere gange understreget, at de gerne ser statistikbyrden lettet.

Kommissionen (Eurostat) er fuldt ud bekendt med denne diskussion og har overvejet, hvordan
den bedst kan medvirke til at afhjælpe problemerne omkring de omkostninger og den byrde,
der følger af fællesskabsstatistikkerne. Den 25. maj 2005 vedtog Kommissionen en
meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes og Fællesskabets
statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed, hvilket Økofin-Rådet hilste
velkommen på mødet den 7. juni 2005. Meddelelsen indeholdt en henstilling fra
Kommissionen til medlemsstaterne om at sikre overholdelse af de 15 principper i
adfærdskodeksen for europæiske statistikker, som Udvalget for det Statistiske Program
enstemmigt vedtog den 24. februar 2005. Indberetningsbyrden er omhandlet i flere af
adfærdskodeksens principper.

Kommissionen understreger igen behovet for forenkling inden for statistik i sin meddelelse til
Europa-Parlamentet og Rådet om "Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: En
strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" af 25. oktober 2005. For at nævne
mere specifikke områder indgår statistik over erhvervsstrukturer og Intrastat-statistikker i det
rullende forenklingsprogram for 2005-2008, der er knyttet som bilag til denne meddelelse.
I Rådets konklusioner af 8. november 2005 konstateres det også, at udarbejdelsen af
statistikker og indsamlingen af data bør reduceres, og at der især bør tages hensyn til
SMV'ernes særlige behov og begrænsede ressourcer.

På fællesskabsplan arbejdes der på at reducere indberetningsbyrden og sikre forenkling, uden
at det går ud over statistikkernes høje kvalitet. Som led i initiativet til bedre regulering
fokuseres der på behovet for oplysninger til vurdering af omfanget af politiske
foranstaltningers virkninger. Initiativet omfatter i øjeblikket fire hovedområder: grundig
gennemgang af al fællesskabslovgivning om statistik, uanset om den allerede er vedtaget eller
er under udarbejdelse, anvendelse af it-teknologi, udnyttelse af de muligheder, som følger af
den voksende betydning, de europæiske aggregater har fået i forhold til de nationale
indikatorer, og maksimal udnyttelse af potentialet i administrative kilder, der skal erstatte
statistiske undersøgelser. Disse tiltag må dog videreudvikles. I foreliggende meddelelse er der
derfor fastlagt en strategi til yderligere reducering af virksomhedernes statistiske byrde. Den
omfatter to hovedpunkter: forenkling og fastsættelse af prioriterede mål. For begge områder
vil der ske en forbedring af planlægningen, som indebærer, at der bliver et tættere
samarbejde med medlemsstaterne.

Denne meddelelse fremlægges samtidigt med meddelelsen om en strategisk analyse af bedre
regulering i EU ("A strategic review of Better Regulation in the EU"), der er et konkret
eksempel på, hvordan Kommissionen tilstræber at holde sine løfter.