Statusrapport om det indre marked for elektronisk kommunikasjon

Statusrapport om det indre marked for elektronisk kommunikasjon

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Statusrapport om det indre marked for elektronisk kommunikasjon i 2007 (13. rapport)

Nærmere omtale


Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

Denne meddelelse vedrører udviklingen i sektoren for elektronisk kommunikation i 2007 (1). EU's regelsæt for elektronisk kommunikation er udformet i den hensigt at gavne brugerne og forbrugerne ved at sikre, at konkurrence og et stadig mere integreret europæisk marked medfører investeringer i innovative og attraktive tjenester til en rimelig pris. Det endelige mål er at afskaffe forhåndsreguleringen af markedet, når der er tilstrækkelig konkurrence. Denne strategi har været en succes. Der vil dog være yderligere store fordele at høste, hvis det indre marked og konkurrencen styrkes, og hvis regelbyrden lettes.

Kommissionen har derfor udsendt en revideret henstilling om relevante markeder (2) og fremsat forslag (3) om ændring af de direktiver, der indgår i EU-regelsættet for elektronisk kommunikation. Disse tiltag har navnlig til formål at konsolidere det indre marked ved at gøre lovgivningen i medlemsstaterne mere ensartet, styrke forbrugerbeskyttelsen og brugernes rettigheder og sikre en mere effektiv frekvensforvaltning.

1 Medmindre andet fremgår, beskriver rapporten situationen pr. 31. december 2007, mens markedsoplysningerne er fra 1. oktober 2007.
2 Kommissionens henstilling 2007/879/EF.
3 KOM(2007) 697-699.