Statusrapport om fornybar energi i EU-landene

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet. Statusrapport om fornybar energi: Kommissionens rapport i henhold til artikel 3 i direktiv 2001/77/EF og artikel 4, stk. 2, i direktiv 2003/30/EF og om gjennomføringen af EUs handlingsplan for biomasse, KOM(2005) 628

Siste nytt

Meddelese fra Kommisjonen lagt fram 24.4.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

I 1997 offentliggjorde Kommissionen en hvidbog om vedvarende energi [1], der satte det mål at fordoble andelen af vedvarende energi (VE) i EU til 12 % inden 2010. Baggrunden for denne nye politik for vedvarende energi var bæredygtighedsaspektet i tilknytning til klimaændringer og forurening samt ønsket om at øge energiforsyningssikkerheden i Europa og styrke Europas konkurrenceevne og industrielle og teknologiske innovation. Hvidbogen varslede også en strategi og en handlingsplan for vedvarende energi og fremhævede behovet for at udvikle samtlige vedvarende energikilder, skabe stabile politiske rammer og forbedre planlægningsprocedurerne og netadgangen for vedvarende energi.

Et centralt element i handlingsplanen var etableringen af europæisk lovgivning, der kunne danne en stabil politisk ramme og give retningslinjer for udviklingen inden for vedvarende energi i de enkelte medlemsstater. De to vigtigste retsakter (direktiv 2001/77/EF og
2003/30/EF) fastsætter vejledende mål for 2010 for alle medlemsstaterne samt krav om tiltag til at øge væksten og forbedre udviklingen af vedvarende energi og netadgangen for denne energi. Desuden blev der vedtaget en handlingsplan for biomasse [2] i 2005. Sigtet var at rette opmærksomheden mod behovet for, at medlemsstaterne udvikler Europas biomasseressourcer.

Der er jævnligt blevet udarbejdet vurderinger og rapporter om EU's fremskridt mod 2010- målene og om dets bestræbelser generelt på at udvikle vedvarende energi. De rapporter, der blev offentliggjort i 2007, såvel som køreplanen for vedvarende energi [3] fremhævede, at udviklingen i medlemsstaterne var langsom, og at der var stor sandsynlighed for, at EU som helhed ikke ville nå 2010-målet. Køreplanen gjorde rede for de mulige årsager hertil, blandt andet den rent vejledende karakter af de nationale mål og de usikre investeringsvilkår, som de eksisterende lovrammer byder på. Kommissionen foreslog derfor en ny og strammere ramme, der skulle sætte skub i udviklingen af vedvarende energi, og mere solide, retligt bindende mål for 2020. Efter en bred offentlig høring i 2007 fremsatte Kommissionen, med tilslutning fra Rådet [4] og Parlamentet [5], forslag om ny lovgivning, der omfattede alle former for vedvarende energi og opstillede nye mål for 2020 til sikring af sikre stabile lovrammer for det kommende årti. Dette nye direktiv om vedvarende energi er nu vedtaget [6].

Formålet med denne rapport er at informere om udviklingen siden 2007-rapporterne, som krævet i de to nuværende direktiver (2001/77/EF og 2003/30/EF), med hovedvægten på data for perioden 2004 til 2006 eller 20077. Rapporten opridser også perspektiverne for fremtiden, idet den gør status over VE-udviklingen og forklarer, hvordan de nye rammer vil føre til øget vækst i vedvarende energi, herunder biomasse, inden for den nærmeste fremtid.

1 KOM(1997) 599: "Energi for fremtiden: vedvarende energikilder".

2 KOM(2005) 628: "Handlingsplan for biomasse".

3 KOM(2006) 848: "En køreplan for vedvarende energi".

4 Rådets konklusioner, dok. nr. 7224/1/07, rev. 1 af 2. maj 2007.

5 Europa-Parlamentets betænkning A6-0287/2007 af 20/07/2007.

6 Sideløbende hermed ændrede Kommissionen EF-retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse (EUT C 82 af 1.4.2008, s. 1). Desuden tillader den generelle gruppefritagelsesforordning (EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3) gruppefritagelser under visse betingelser. Begge foranstaltninger har betydning for statsstøtten på området vedvarende energi.

7 Der foreligger data om biobrændstoffer for 2007, men sammenhængende data om elektricitet foreligger endnu ikke for alle medlemsstaterne. Derfor anvendes de seneste Eurostat-data for elektricitet, dvs. fra
2006.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg