Strategi for det indre marked

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Oppgradering av det indre marked: flere muligheter for folk og næringsliv

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business

Siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.3.2019

Det europeiske råd (EU-toppmøtet) diskuterte i mars 2019 videreutvikling av EUs indre marked, med utgangspunkt i strategien som Kommisjonen la fram i oktober 2015. Stategien inkluderte 22 tiltak. Blant disse var fjerning av restriksjoner for investeringer og skaping av nye muligheter for forbrukere, fagfolk og bedrifter. Samtidig ønsket Kommisjonen sammen med medlemslandene å utvikle en kultur for overholdelse av reglene for det indre marked.

Nærmere omtale

BAKGRUNN - I (fra Nærings- og fiskeridepartementets omtale 28.10.2015)

Ny strategi for det indre marked
Europakommisjonen kom i dag med sin nye strategi for det indre marked. Strategien skal bidra til økt vekst, sysselsetting og investeringer i Europa.

For å lykkes med det er et fungerende indre marked sentralt. EU er Norges største handelspartner. Vi er en del av EUs indre marked og denne strategien får direkte betydning for oss.

Strategien «Upgrading the Single Market: More Opportunities for People and Business» er en del av Juncker-kommisjonens plan for en videreutvikling av det indre marked. Den omfatter handel med varer og tjenester, offentlige innkjøp, bedriftsetableringer og utfordringer knyttet til nye forretningsmodeller innen tjenestesektoren. Eksempler er taxi- og overnattingstjenester.

- Norge og ikke minst norsk næringsliv er gjensidig avhengig av at Europa lykkes i satsingen på økt økonomisk vekst. Vi har gitt innspill til strategien underveis. Nå skal vi se hvordan vi kan bidra til et felles løft for det indre marked, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Strategien består av tre hovedsatsinger:

1) Skape muligheter for forbrukere og næringsliv.
2) Inspirere og legge til rette for modernisering og innovasjon.
3) Sikre etterlevelse av regelverket.

Under disse satsingene finnes det mange konkrete tiltak som Europakommisjonen og EØS-landene vil følge opp. Strategien går på tvers av sektorer og knyttes til flere andre initiativer, som strategien for det digitale indre marked fra mai i år, og arbeids- og mobilitetspakken som legges frem i desember.

Nærings- og fiskeridepartementet har fulgt arbeidet med indre markedsstrategien tett. Norge ga i sommer, sammen med de andre EØS/EFTA-landene, et innspill til Europakommisjonen.

BAKGRUNN - II (fra Kommisjonens pressemelding 28.10.2015, dansk utgave)

Et stærkere og mere retfærdigt indre marked: Kommissionen forbedrer mulighederne for forbrugerne og erhvervslivet
Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en køreplan for at opfylde kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske løfte om at frigøre det indre markeds fulde potentiale og gøre det til en affyringsrampe for Europas indsats for at opnå fremgang i den globale økonomi.

Det indre marked er en af Europas største bedrifter og har til formål at gøre det muligt for varer, tjenesteydelser, kapital og personer at bevæge sig mere frit. Det giver nye muligheder for fagfolk og virksomheder og et større udvalg og lavere priser for forbrugerne. Det giver borgerne mulighed for at rejse, bo, arbejde og studere overalt, hvor de ønsker det. Men disse muligheder kan ikke altid udnyttes, fordi reglerne for det indre marked ikke er kendt, ikke gennemføres eller sættes under pres på grund af forskellige, uberettigede hindringer. Og det indre marked skal tilpasses for at afspejle virkeligheden i dag: Der skal også være plads til innovative ideer og nye forretningsmodeller.

Næstformand for Kommissionen, Jyrki Katainen, der er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "Yderligere styrkelse og uddybning af EU's indre marked udgør den vigtigste del af investeringsplanen for Europa. Vi er nødt til at fjerne restriktionerne for investeringer og skabe nye muligheder for forbrugere, fagfolk og virksomheder. Og det indre marked skal holde trit med tiden: Innovative forretningsmodeller skal fremmes og hilses velkommen i det indre marked."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtalte: "Det indre marked er af central betydning for den europæiske integration.Hvis vi skal genopbygge borgernes tillid til det europæiske projekt, skabe beskæftigelse og opbygge en konkurrencedygtig økonomi samt bevare vores indflydelse i verden, er vi nødt til at frigøre det indre markeds fulde potentiale. Med dagens ambitiøse og pragmatiske strategi fokuserer vi på resultater. I partnerskab med Europa-Parlamentet og medlemsstaterne må vi nu sikre, at disse konkrete tiltag iværksættes så hurtigt og effektivt som muligt. Europa har ingen tid at spilde, når de konkurrencemæssige udfordringer skal tages op."

De tiltag, der blev vedtaget i dag, vil skabe resultater for:

• Forbrugere: Kommissionen vil tage skridt til at sikre, at forbrugere, der ønsker at købe tjenesteydelser eller varer i en anden medlemsstat, det være sig online eller direkte hos en udbyder, ikke vil stå over for forskellige priser, salgsbetingelser eller leveringsmuligheder, medmindre årsagen er objektiv og verificerbar. Europa-Kommissionen og europæiske forbrugercentre modtager ofte klager fra forbrugerne vedrørende uberettiget forskelsbehandling på grundlag af nationalitet eller bopæl.

• SMV'er og nystartede virksomheder: Nystartede virksomheder spiller en stor rolle i vores økonomi, men mange iværksættere forlader Europa, fordi de ikke kan markedsføre deres innovative idéer. Der er tiltag på vej inden for rammerne af investeringsplanen og kapitalmarkedsunionen, som skal lette adgangen til finansiering for SMV’er. Derudover agter Kommissionen at forenkle momsreglerne, nedbringe omkostningerne forbundet med selskabsregistrering, fremsætte et forslag om virksomhedskonkurs og gøre alle oplysninger om lovgivningsmæssige krav tilgængelige via et fælles digitalt adgangspunkt. Kommissionen vil også arbejde på at fastlægge klare og SMV-venlige regler om intellektuel ejendomsret og tage det endelige skridt, som er nødvendigt for, at enhedspatentet kan blive et attraktivt og prismæssigt overkommeligt valg for europæiske virksomheder, herunder SMV’er, som vil udnytte deres idéer kommercielt.

• Innovative tjenesteydelser: Kommissionen vil udvikle en europæisk dagsorden for den samarbejdsbaserede økonomi. Nye forretningsmodeller være til gavn for både borgere og virksomheder og bidrage til at optimere anvendelsen af eksisterende ressourcer. Imidlertid er det spørgsmålet, om de eksisterende regler stadig opfylder deres formål, eller om der er behov for nye regler. Samtidig er vi nødt til at sørge for, at målsætningerne for den offentlige politik, herunder f.eks. forbrugerbeskyttelse, respekteres, og at skatteretten og arbejdsretten overholdes.

• Fagfolk: Kommissionen vil forbedre virksomheders og fagfolks muligheder for at være mobile på tværs af grænserne. Den vil forbedre anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer og lette den grænseoverskridende levering af erhvervstjenester, ingeniørtekniske tjenester og andre tjenesteydelser, som skaber vækst. Samlet set vil disse foranstaltninger gøre det lettere for virksomheder og fagfolk at få adgang til nye markeder, hvilket giver dem mulighed for at vokse fra at være små nationale aktører til at blive større europæiske aktører.

Til støtte for alt dette vil Kommissionen arbejde tæt sammen med medlemsstaterne og markedsdeltagerne om at skabe en ægte kultur for overholdelse af reglerne for det indre marked. Der vil blive lagt særlig vægt på tjenesteydelsessektoren og offentlige indkøb, hvilket er af afgørende betydning, når skatteydernes penge skal bruges effektivt. Kommissionen vil styrke den gensidige anerkendelse for at give virksomheder, der ønsker at udvide på tværs af grænserne, flere muligheder. Den vil også styrke markedstilsynet på vareområdet for at holde produkter, der ikke opfylder kravene, væk fra markedet i EU. Og den vil foreslå et redskab til indhentning af markedsoplysninger, som vil give Kommissionen mulighed for at indsamle omfattende, pålidelige og objektive oplysninger fra udvalgte markedsaktører med henblik på at forbedre Kommissionens evne til at overvåge og håndhæve EU’s regler inden for prioriterede områder.

Yderligere oplysninger

MEMO/15/5910 A deeper and fairer Single Market

Meddelelse: Upgrading the single market: more opportunities for people and business

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence

Report on Integration and Competitiveness in the EU and its Member States

Investeringsplan for Europa

Kapitalmarkedsunion

Det digitale indre marked

Energiunionen

Fri bevægelighed på arbejdsmarkedet