Telekompakken: 2. strategiske gjennomgang av telekommunikasjonssektoren

Telekompakken: 2. strategiske gjennomgang av telekommunikasjonssektoren

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Rapport om resultatet av den i direktiv 2002/21/EF foreskrevne revison af EUs regelverk for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester samt sammendrag av 2007-reformforslagene

Nærmere omtale


Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Elektroniske kommunikationsnet og tjenester er af grundlæggende betydning for den økonomiske og sociale struktur i EU. Let adgang for alle til økonomisk overkommelige og sikre bredbåndsnet er en afgørende forudsætning for at kunne realisere potentialet for vækst og beskæftigelse i EU – en af de centrale målsætninger for den fornyede Lissabon-strategi.

Som led i denne strategi lancerede Kommissionen i juni 2005 det såkaldte i2010-initiativ [1] med det formål at fremme en åben og konkurrencebaseret digital økonomi og skabe et europæisk samarbejdsområde for information. Det vigtigste middel til at nå dette mål er en reform af EU's regelsæt for elektronisk kommunikation.

Denne reform bliver et centralt element i gennemgangen af det indre marked, fordi elektronisk kommunikation vil kunne yde et vigtigt bidrag til markedsintegrationen i form af:

– flere resultater for borgerne og små virksomheder
– større fordele af globaliseringen
– udvidelse af grænserne for viden og innovation
– en stærk social og miljømæssig dimension.

I den foreliggende meddelelse gøres der rede for resultaterne af den vurdering, Kommissionen har foretaget af regelsættet for elektronisk kommunikation i henhold til direktiv 2002/21/EF [2], og for de vigtigste ændringer af politisk art, Kommissionen har foreslået (i det følgende benævnt "2007-reformforslagene"). For yderligere enkeltheder henvises til Kommissionens lovgivningsforslag [3] og den dertil hørende konsekvensanalyse [4].

1 KOM(2005) 229.
2 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.
3 KOM(2007) 697; KOM(2007) 698; KOM(2007) 699.
4 SEK(2007) III.