Tematisk strategi om bærekraftig bruk av naturressurser

Tittel

Meddelelse til Europaparlamentet og Rådet om en tematisk strategi om bærekraftig bruk av naturressurser

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - desember 2007

Sammendrag av innhold
Formålet med strategien er å oppnå mer bærekraftig bruk av naturressurser ved å redusere den miljømessig påvirkning av ressursbruk i EU og globalt i en stadig voksende økonomi (frakobling mellom økonomsk vekst og miljøbelastning). Med naturressurser menes i denne sammenheng alle ressurser fra naturen dvs. både fornybare og ikke fornybare naturressurser, samt naturen evne til å absorbere forurensning. Målet er å skape mer verdier ved å øke ressurseffektiviteten, redusere miljøbelastningen gjennom å forbedre miljøeffektiviteten, samt fremme bedre alternativer der mer miljøriktig bruk ikke kan oppnås.

Strategien tar bl.a. utgangspunkt i resultatene i FN-rapporten om tilstanden i verdens økosystemer ”Millenium Ecosystem Assessment Report” som viser at i løpet av de siste 50 årene har menneskene endret økosystemene raskere og mer omfattende enn i noen annen sammenlignbar periode i menneskets historie.

For å kunne endre de negative trendene ser EU-kommisjonen behov for å utvikle nødvendige instrumenter som kan identifisere den negative miljømessige påvirkningen av ressursbruk (materialer og energi) gjennom hele livsløpet fra uttak, transport, produksjon og bruk til avfallshåndtering (vugge til grav).

Strategien har en 25 års tidshorisont og fokuserer på å forbedre kunnskapsgrunnlaget, utvikle overvåkningsinstrumenter og fremme strategiske tilnærminger i spesifikke økonomiske sektorer, medlemsland og internasjonalt.

Strategien forslår følgende spesifikke tiltak:
• Etablere et datasenter under EU-kommisjonen som skal samle inn all tilgjengelig kunnskap om naturressurser og gi informasjon til beslutningstakere.
• Ta initiativ til et internasjonalt panel i samarbeid med UNEP som skal gi uavhengige vitenskapelige råd om globale aspekter ved ressursbruk.
• Utvikling av nasjonale programmer i medlemslandene under veiledning av et ”høynivå-forum” med representanter fra Kommisjonen, medlemsland og andre relevante parter.
• Vurdering av miljømessig påvirkning av ressursbruk i sektorvise handlingsplaner som Kommisjonen vil utarbeide som del av strategien for vekst og sysselsetning.
• Innen 2008 utvikle indikatorer som skal overvåke og synliggjøre fremskritt i forhold til strategiens mål.

Merknader
Strategien er en av sju ”tematiske strategier” foreskrevet under det sjette miljøhandlingsprogrammet (2002 – 2012) og er nært relatert til den tematiske strategien om avfall.

Det er gjennomført en kostnadsvurdering av strategien i EU, og det er anslått at kostnadene knyttet til EUs budsjett er ca 4.1 mill euro per år de første tre årene, og mellom 300.000,- og 550.000,- per år for medlemslandene. Kostnader for Norge avhenger av i hvilken grad vi følger opp strategien nasjonalt.

Sakkyndig instansers merknader
Strategien behandles i spesialutvalget for miljø.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2005