Utviklingen av Schengen-samarbeidets visuminformasjonssystem i 2008

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om utviklingen av visuminformasjonssystemet (VIS) i 2008

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.9.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1. Inledning
Dette er en rapport om det arbejde, Kommissionen udførte i 2008 (fra januar til december 2008) med hensyn til udviklingen af visuminformationssystemet (VIS). Det er den femte statusrapport [1], Kommissionen forelægger Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 6 i Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) [2].

Ifølge denne beslutning er Kommissionen, der bistås af SIS II-udvalget [3], ansvarlig for udviklingen af VIS, mens de nationale systemer skal tilpasses og/eller udvikles af medlemsstaterne. I 2007 blev SISVIS-udvalget [4] nedsat med henblik på at bistå Kommissionen med udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser i forbindelse med forhold, der vedrører den operationelle fase af både SIS II- og VIS-projektet.

Det første møde i VIS-sammensætningen af SISVIS-udvalget fandt sted i november 2008 efter ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 767/2008 vedrørende visuminformationssystemet (VIS) og udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne vedrørende visa til kortvarigt ophold (VISforordningen) [5].

[...]

3. Konklusioner og perspektiver
2008 var præget af gennemførelsen af den nye tidsplan, der var baseret på en analyse af de vedtagne retlige rammer og udførelsen af det arbejde, der var nødvendigt for at inkorporere BMS i VIS. Størstedelen af tiden i rapporteringsperioden blev anvendt til at færdiggøre systemets tekniske specifikationer og forberede gennemførelsen af test. Afleveringsprøvningen på fabrikken blev gennemført med succes, og forberedelsen af overensstemmelsestestene med medlemsstaterne fortsætter. Samarbejdet med medlemsstaterne på politisk plan blev styrket yderligere gennem oprettelsen af Venner af VIS.

Den tidsplan for VIS, der blev godkendt i 2007, blev opretholdt på centralt plan og kunne være overholdt, hvis medlemsstaterne ikke enstemmigt ved udgangen af året havde fremsat anmodning om, at der blev foretaget fire ændringer. Disse ændringer betød, at tidsfristen for idrifttagningen bliver udskudt i seks måneder. Alle berørte aktører arbejder tæt sammen om at nå dette mål i 2009.

1 Fjerde rapport, se Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om udviklingen af visuminformationssystemet (VIS) i 2007, KOM(2008) 714 endelig af 10.11.2008.
2 EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5.
3 Rammen for udvalgsproceduren for både SIS II- og VIS-projekterne i udviklingsfasen, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2424/2001 (EFT L 328 af 13.12.2001, s. 4).
4 Nedsat ved artikel 51, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II).
5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.09.2009