Veikontroll av nyttekjøretøyer

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om medlemsstatenes gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF av 6. juni 2000 om utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer Fellesskapet

Del av:

Siste nytt

Nærmere omtale

Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

En række foranstaltninger er fastsat i EU-lovgivningen for at sikre, at erhvervskøretøjerne på de europæiske veje er i god stand af hensyn til trafiksikkerheden, miljøet og en loyal konkurrence:

• reglerne for adgang til erhvervet, hvorved transportørerne forpligtes til at have en tilstrækkelig finansiel kapacitet til at vedligeholde køretøjerne på korrekt vis (direktiv 96/26/EF [1])

• regelmæssige kontroleftersyn af køretøjer i medlemsstaterne med faste tidsintervaller, jf. en mindstefrekvens på EU-niveau for køretøjer, der er indregistreret på deres territorium (direktiv 96/96/EF [2])

• syn ved vejsiden, som er emnet for denne rapport, og som gør det muligt på ethvert tidspunkt at forsikre sig om, at erhvervskøretøjer kun benyttes, hvis de vedligeholdes i overensstemmelse med de tekniske forskrifter (direktiv 2000/30/EF [3]).

Ved direktiv 2000/30/EF forpligtes medlemsstaterne til at sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette inden den 10. august 2002. Ifølge artikel 6 i direktiv 2000/30/EF meddeler medlemsstaterne hvert andet år Kommissionen de oplysninger, der er indsamlet vedrørende de to foregående år om antallet af kontrollerede erhvervskøretøjer, opdelt efter syv typer af erhvervskøretøjer, jf. definitionen i direktivet, og registreringsland, samt de punkter, der er kontrolleret, og de mangler, der er konstateret. I direktivet opstilles tolv punkter, som kan kontrolleres i forbindelse med et syn ved vejsiden.

Mangler, hvad angår de kontrollerede punkter, skal nævnes i synsrapporterne tillige med en eventuel suspension af brugen af køretøjer med alvorlige mangler. I direktivets artikel 11 er det fastsat, at Kommissionen på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne forelægger Rådet en rapport om gennemførelsen af direktivet ledsaget af et resumé af de opnåede resultater.

Nærværende rapport fra Kommissionen er den første rapport om gennemførelsen af direktiv
2000/30/EF i medlemsstaterne, og den dækker perioden 2003-2004. De af medlemsstaterne indsamlede oplysninger for denne periode skulle have været meddelt Kommissionen senest den 31. marts 2005.

På denne dato havde blot tre medlemsstater afgivet oplysninger om syn ved vejsiden. Med henblik på at skabe et så fuldstændigt billede som muligt af situationen på området rykkede Kommissionen flere gange fra udgangen af marts 2005 for derigennem at opnå flest mulige statistiske oplysninger. Ved udgangen af 2005 havde ni medlemsstater forelagt oplysninger om gennemførelsen af direktiv 2000/30/EF. Efter en sidste rykker, der blev afsendt i begyndelsen af april 2006, steg dette antal til sytten medlemsstater ved udgangen af juni 2006. Kommissionen er af den opfattelse, at den nærværende rapport med baggrund i svarene fra sytten medlemsstater åbner mulighed for en første, omfattende analyse, og at dette legitimerer den forsinkelse, der påløb ved indhentningen af de oplysninger, som var nødvendige for at udarbejde rapporten.

1 Rådets direktiv 96/26/EF af 29. april 1996 om adgang til erhvervet godstransport ad landevej og erhvervet personbefordring ad landevej samt om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, som skal lette den faktiske udøvelse af etableringsfrihed for de pågældende udøvere af transportvirksomhed inden for indenlandsk og international transport, EFT L 124 af 23.5.1996 s. 1

2 Rådets direktiv 96/96/EF af 20. december 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, EFT L 46 af 17.2.1997 s.1 – 19.

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/30/EF af 6. juni 2000 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Fællesskabets område, EFT L 203 af 10.8.2000, s. 1 -8.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.05.2007

EØSEFTA/EØS-flagg