Venturekapital på tvers av landegrensene

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale komite og Regionkomiteen: Fjerning av hindringer for venturekapitalfond-investeringer på tvers av grensene

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

FINANSIERING AF VÆKST OG INNOVATION
I en stærkt konkurrencepræget globaliseret økonomi er det af stor betydning for innovative
små og mellemstore virksomheder (SMV'er) at få bedre finansieringsmuligheder for at kunne
forbedre konkurrenceevnen og opfylde målsætningerne i Lissabon-partnerskab for vækst
og beskæftigelse.

Tilførsel af kapital er en af forudsætningerne for at kunne etablere en virksomhed og sikre
dens videreudvikling. At ty til egne midler eller lånefinansiering er ofte utilstrækkeligt for
SMV'er i den tidlige udviklingsfase eller for virksomheder med et stort vækstpotentiale.
Mange investorer er tilbageholdende med at investere i sådanne virksomheder på grund af
høje transaktionsomkostninger, og fordi de forventede afkast ikke kan kompensere for
risikoen. Sådanne virksomheder søger typisk venturekapital, som kan skaffe dem midler til
at komme ind på markeder og vokse hurtigere. Selv om venturekapital udgør en lille del af de
større aktivkategorier af alternative investeringer, er denne form for finansiering af stor
betydning for væksten i innovative virksomheder.

Opsplitningen af Den Europæiske Unions venturekapitalmarkeder efter nationale grænser
begrænser udbuddet af early-stage-kapital for innovative SMV'er. Dette betyder, at
venturekapitalfonde i medlemsstater, hvor markedet er nyt, har problemer med at nå den
kritiske masse, som er nødvendig for at sprede deres porteføljerisiko og dække deres
omkostninger. Ved at gøre det lettere at forenkle investeringer på tværs af grænserne vil det
kunne bidrage til at fjerne denne hindring og øge udbuddet af early-stage-kapital.

I sin meddelelse fra juni 2006 "Finansiering af SMV'ers vækst – Merværdiskabelse på EUplan" fremlagde Kommissionen en række initiativer, der navnlig i de tidlige faser skal gøre
det lettere for innovative SMV'er at få adgang til finansiering både på EU-plan og i de
enkelte medlemsstater. Et af hovedmålene var at gøre det lettere at foretage
venturekapitalinvesteringer på tværs af grænserne, og Kommissionen efterlyste initiativer til
at fjerne de lovgivningsmæssige og skattemæssige hindringer.

For at kunne følge udviklingen i risikokapitalfinansiering og innovation opfordrede Rådet
(økonomi og finans) i oktober 2006 medlemsstaterne til at rapportere om deres respektive
nationale forhold i forbindelse med de nationale reformprogrammer og anmodede
Kommissionen om at se nærmere på venturekapitalinvesteringer i den tidlige fase.
På mødet i Rådet (konkurrenceevne) i december 2006 opfordredes Kommissionen bl.a. til at
rapportere om hindringerne for venturekapitalfondenes investeringer på tværs af grænserne.
Ved udarbejdelsen af denne meddelelse har Kommissionen hørt både medlemsstaterne og
markedsdeltagerne. I vedlagte ekspertgrupperapport fra 2007 om fjernelse af hindringerne
for venturekapitalfondes investeringer på tværs af grænserne analyseres disse hindringer, og
der peges på løsninger for venturekapitalfondenes investeringsaktiviteter på tværs af
grænserne i Europa.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2007