Viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: om revisjon av PSI-direktivet

Viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: om revisjon av PSI-direktivet

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor – revisjon av direktiv 2003/98/EF

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.5.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Sigtet med denne meddelelse er at gennemgå anvendelsen af direktivet om den offentlige sektors informationer (PSI-direktivet) [1] og gøre opmærksom på potentialet for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer i den digitale tidsalder. Den offentlige sektor er den største enkeltkilde til informationer i Europa. Som eksempler på information fra den offentlige sektor (PSI) kan nævnes kort og satellitbilleder, lovgivning og retspraksis, statistik samt selskabs-, folke- og patentregistre. PSI anvendes som råmateriale i en række produkter og tjenesteydelser, som stilles til rådighed for Europas befolkning hver eneste dag, f.eks. navigationssystemer til biler, vejrudsigter, finansiering og forsikring.

PSI-markedet i EU anslås til 27 mia. EUR [2], hvilket er fire gange markedet for mobilroaming i EU [3.} Det viser, hvor stor en rolle den offentlige sektor spiller som drivkraft for den økonomiske aktivitet i den digitale tidsalder. En øget udnyttelse af denne ressource vil derfor yde et direkte bidrag til virkeliggørelse af EU's mål om øget konkurrenceevne og flere arbejdspladser.

PSI-direktivet fjerner nogle væsentlige hindringer for videreanvendelse i det indre marked, f.eks. diskrimination, monopoler og uigennemsigtighed. Der er gjort fremskridt siden vedtagelsen af direktivet, men medlemsstaterne må tage yderligere skridt til at frigive PSI's fulde potentiale for EU's økonomi.

Analysen og konklusionerne i denne meddelelse underbygges i et ledsagedokument fra Kommissionens tjenestegrene.

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).
2 Study on Measuring European Public Sector Information Resources (MEPSIR), Helm et al., 6/2006.
3 Anslået til 6,5 mia. EUR i 2007; Kommissionens meddelelse