Videreutvikling av det europeisk forskningsområdet (ERA)

Videreutvikling av det europeisk forskningsområdet (ERA)

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen om det nye europeiske forskningsområdet (ERA)
(In preparation) Communication from the Commissiojn on the new European Research Area (ERA)

EØS-notat offentliggjort 1.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.4.2020)

Det europeiske forskningsområdet (ERA) er et samarbeid mellom EUs medlemsland og Europakommisjonen. ERA har eksistert siden 2000 og har hatt noe ulik innretning. Kjernen i ERA er Lisboatraktaten, artikkel 179, som omhandler målsettingen om et europeisk forskningsormråde med fri bevegelse av forskere og vitenskapelig og teknologisk kunnskap. I inneværende periode (2015-20) har hovedtyngden av ERA-arbeidet vært knyttet til det europeiske veikartet for ERA, som er fulgt opp med nasjonale veikart. Norge har utarbeidet norsk veikart for ERA 2016-2020.

Arbeid med et nytt ERA fra 2021
Konkurranseevnerådet har begynt planleggingen av en ny periode for ERA. Den rådgivende komiteen for forskning og innovasjon(European Research Area and Innovation Committeee (ERAC), som gir råd til rådet, kommisjonen og medlemslandene om ERA, utarbeidet i desember 2019 en ERAC-uttalelse om et nytt ERA. Dette arbeidet blir nå fulgt opp av Europakommisjonen (KOM), med en melding om nytt ERA, som er planlagt lagt fram sommeren 2020. Norge har deltatt aktivt i arbeidet med ERAC-uttalelsen. I forbindelse med arbeidet inviterte KOM seg til medlemsland og assosierte land for å innhente synspunkter, i form av en "Tour des Capitales". Møtene i mange land ble avlyst på grunn av COVID19. Når KOMs melding foreligger, vil den danne grunnlag for en fornyet diskusjon av ERA på europeisk nivå, blant annet på uformelt konkurranseevnerådsmøte 21. og 22 juni, og ministerkonferanse 21. og 22 oktober, som etter planen skal vedta Lübeck declaration on the future of ERA. Etter planen skal nytt ERA godkjennes i konkurranseevnerådet i desember 2020.

Merknader
Denne saken har ingen rettslige eller økonomisk-administrative konsekvenser.

Status
Norge deltok aktivt i arbeidet med ERAC-uttalelsen, og det var planlagt et "Tour des Capitales"-møte i Norge 23. mars. Dette måtte avlyses pga Covid-19, og Norge utarbeidet derfor et skriftlig innspill som ble oversendt Kommisjonen 20. april.

KD invitere alle som skulle ha bidratt med innspill på møtet med KOM til å overlevere disse skriftlig. I tillegg la vi ut en invitasjon på regjeringen.no., med kort frist. Vi fikk inn til sammen 21 innspill, 4 fra departementer, 11 fra andre møtedeltakere og 6 fra regjeringen.no. Blant de som responderte var det stor enighet om viktige spørsmål, samtidig som innspillene avspeglet de ulike aktørenes synspunkter fra deres respektive ståsteder. På bakgrunn av innspillene utarbeidet KD, i samarbeid med NFD og Forskningsrådet, det foreløpige norske innspillet om synspunkter på ERA. Innspillet innledes med å understreke betydningen av ERA i arbeidet med å løse globale samfunnsutfordringer, med med det grønne skiftet som spesielt prioritet. Forøvrig er det viktig å sikre uavhengig kunnskap, akademisk frihet, inkludering og likestilling. Så omtales fem hovedområder som Norge mener må være sentrale i en ny ERA periode, nemlig menneskelige ressurser, åpen forskning og innovasjon, sammenknytning av forskning, innovasjon og utdanning, ERA i sentrum for EU-politikk og programmene, samt et globalt perspektiv.

Det norske innspillet til et nytt ERA er foreløpig. Når KOM har lagt fram sin melding, vil KD ta initaitiv til en nasjonal diskusjon av denne. Det tas sikte på å utarbeide en norsk posisjon.