Vurdering av regional investeringsstøtte til store prosjekter

Vurdering av regional investeringsstøtte til store prosjekter

Kommisjonens arbeidsdokument: Retningslinjer om detaljert vurdering av regional investeringsstøtte til store prosjekter

EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.1.2009

Nærmere omtale


BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Kommisjonen publiserte i begynnelsen av desember 2008 et arbeidsdokument om hvordan de vil vurdere regional investeringsstøtte til store prosjekter.

Sammendrag av innhold
I tråd med den alminnelige gruppeunntaksforordningen kan det gis regional investeringsstøtte, jf. Kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008 artikkel 13 og 14. Denne forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1.

Regional investeringsstøtte til store bedrifter som overstiger terskelverdien i Kommisjonsforordningen 800/2008 artikkel 6.2 må notifiseres til ESA for godkjenning før støtten tildeles. Regionalstøtten vil da vurderes iht. ESAs retningslinjer om regionalstøtte. Av disse retningslinjene følger spesielle regler om regional investeringsstøtte til store investeringsprosjekter, jf. retningslinjene punkt 4.3 (avsnitt 53-56). Støtte til slike store investeringsprosjekter må notifiseres individuelt til ESA og de foreslåtte retningslinjene beskriver hvordan Kommisjonen vil vurdere slik notifikasjon.

Kommisjonen skriver at disse retningslinjer ikke vil bli anvendt mekanisk, men de gir en pekepinn på hvordan støtte vil vurderes og evt. godkjennes hvis den overstiger mulighetene som ligger i den alminnelige gruppeunntaksforordningen og regionalstøtteretningslinjene. Støtten kan godkjennes etter en konkret vurdering. Kommisjonen skriver at støttegiver må demonstrere at støtten avhjelper markedssvikt, at støtte er det riktige instrumentet, støtten har insentiv effekt og er nødvendig og proporsjonal. De negative effektene av støtten må ikke overstige de positive (balansetesten).

Det følger av regionalretningslinjene når slik støtte må notifiseres til ESA, når ESA vil åpne formell undersøkelse for en grundig vurdering av hvorvidt støtten kan godkjennes mv. ESA vil trolig ta dette arbeidsdokumentet inn i sine retningslinjer.

Merknader
Disse retningslinjene utfyller de eksisterende regionalstøtteretningslinjene. De vil ikke tas inn i EØS-avtalen og vil ikke medføre lovendringer i Norge. ESA vil innta disse retningslinjene i sine retningslinjer om offentlig støtte, se lenke til disse.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget og referansegruppen for offentlig støtte ble informert om utkastet ved e-post 9. desmber 2008, og bedt om å komme med innspill innen 23. januar 2009.

Vurdering
Hensikten med dokumentet er å sikre forutberegnelighet for støttegivere, og å sikre lik praksis i sakene om regionalstøtte til store investeringsprosjekter. Kommisjonen beskriver balansetesten i dokumentet. Denne testen er allerede gjeldende rett for støtte som må vurderes som forenlig i henhold til EØS-avtalen artikkel 61.3 (EF-traktaten artikkel 87.3). Dette innebærer at dokumentet ikke innebære særlig nye regler for Kommisjonens konkrete vurdering av støttetiltak og hvorvidt de skal tillates.

Status
Norge har frist til 27. januar 2009 med å kommentere utkastet overfor Kommisjonen. ESA vil ta disse retningslinjene inn i sine retningslinjer om offentlig støtte.