Abruzzo i Italia fri for smittsomt blæreutslett hos svin

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/620/EF av 20. august 2009 som endrer vedtak 2005/779/EF når det gjelder oppføring av Abruzzo på listen over regioner i Italia som er fri for smittsomt blæreutslett hos svin

Commission Decision 2009/620/EC of 20 August 2009 amending Decision 2005/779/EC as regards the inclusion of the region of Abruzzo in the list of Italian regions free of swine vesicular disease

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.8.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Kommissionens beslutning 2005/779/EF af 8. november 2005 om dyresundhedsforanstaltninger til beskyttelse mod smitsomt blæreudslæt hos svin i Italien blev vedtaget, efter at denne sygdom var brudt ud i Italien. I nævnte beslutning fastsættes dyresundhedsbestemmelser vedrørende smitsomt blæreudslæt hos svin for regioner i denne medlemsstat, der er anerkendt som fri for smitsomt blæreudslæt hos svin, og for regioner, der ikke er anerkendt som fri for sygdommen. De pågældende regioner er opført i bilagene til beslutning 2005/779/EF.

(2) Italien har gennem flere år gennemført et program for udryddelse og overvågning af smitsomt blæreudslæt hos svin med henblik på, at alle regioner i Italien opnår status som fri for sygdommen.

(3) Italien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at smitsomt blæreudslæt hos svin er udryddet i regionen Abruzzo, og dermed for, at denne region er fri for sygdommen.

(4) Efter en gennemgang af dokumentationen og i betragtning af de positive resultater, som gennemførelsen af de årlige udryddelses- og overvågningsprogrammer har haft i Italien, bør regionen Abruzzo anerkendes som fri for smitsomt blæreudslæt hos svin.

(5) Beslutning 2005/779/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.08.2009
Anvendelsesdato i EU
10.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet