Adgang til fortrolige statistiske data til vitenskapelige formål

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 520/2010 av 16. juni 2010 som endrer forordning (EF) nr. 831/2002 vedrørende adgang til fortrolige data til vitenskabelige formål når det gjelder tilgengelige undersøkelser og statistiske datakilder

Commission Regulation (EU) No 520/2010 of 16 June 2010 amending Regulation (EC) No 831/2002 concerning access to confidential data for scientific purposes as regards the available surveys and statistical data sources

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 er det fastlagt, på hvilke betingelser der med henblik på at drage statistiske konklusioner til videnskabelige formål kan gives adgang til fortrolige data, der indberettes til EF- myndigheden. Forordningen indeholder en liste over de forskellige undersøgelser og datakilder, som den finder anvendelse på.

(2) Der er et voksende behov hos forskere og i videnskabelige kredse generelt for til videnskabelige formål at få adgang til fortrolige data fra interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU, EF-statistikkerne om informationssamfundet, husholdningsbudgetundersøgelserne og den statistiske registrering af vejgodstrafikken.

(3) Interviewundersøgelsen vedrørende sundhed sigter mod på et harmoniseret grundlag og med en høj grad af sammenlignelighed mellem EU-medlemsstaterne at tilvejebringe data om EU-borgernes sundhedsstatus, livsstil (sundhedsdeterminanter) og benyttelse af sundhedsydelser. Spørgsmålene i spørgeskemaet tjener til at opfylde både politikbestemte behov og videnskabelige formål. Råder forskerne over individuelle datasæt, vil de kunne foretage undersøgelser af bestemte befolkningsgrupper (eksempelvis ældre mennesker) for bedre at kunne vurdere deres sundhedstilstand, og i hvilket omfang sundhedssystemerne opfylder deres behov. Resultaterne af sådanne forskningsundersøgelser vil kunne anvendes til at udforme specifikke programmer for forskellige befolkningsgrupper eller til at vurdere europæiske og/eller nationale forebyggelsesprogrammer.

(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet danner grundlag for tilvejebringelse af harmoniserede statistiske data om husstandes og privatpersoners benyttelse af informations- og kommunikationsteknologi (ikt). Adgang til individuelle datasæt vil i stort omfang kunne gavne forskningsarbejdet vedrørende ikt-anvendelsens indflydelse på de europæiske samfund og inddragelsen i informationssamfundet. Resultaterne kan anvendes til at evaluere eksisterende politikker og til at udforme relevante nye politikker på nationalt og europæisk plan, f.eks. i2010-strategien.

(5) I husholdningsbudgetundersøgelserne fordeles udgifterne efter husstandens karakteristika og referencepersonen samt efter husstandsindkomsten. Denne kildes ensartethed gør det muligt at udarbejde mikrosimulationsmodeller for at teste hypoteser for hele EU og hjælpe de politiske beslutningstagere med at træffe velunderbyggede beslutninger.

(6) I Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken kræves det, at de indberettende lande forsyner Eurostat med kvartalsvise mikrodata om de køretøjer, der er udvalgt til stikprøven, køretøjernes ture og det gods, som befordres på turene mellem regionerne. Forskeres adgang til disse data vil kunne forbedre analyserne af transportpolitikken og udarbejdelsen af transportmodeller, bl.a. med henblik på EU's regionalpolitik, en passende fordeling på forskellige transportmåder og udviklingen af transeuropæiske transportnet i EU.

(7) Interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU, EF- statistikkerne om informationssamfundet — modul 2: privatpersoner, husstande og informationssamfundet, husholdningsbudgetundersøgelserne og den statistiske registrering af vejgodstrafikken bør derfor indgå i listen over de undersøgelser og statistiske datakilder, som er indeholdt i forordning (EF) nr. 831/2002.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.06.2010
Anvendelsesdato i EU
07.07.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 482-483
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0520
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro