Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 611/2012 av 9. juli 2012 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009 om felles regler for adgang til markedet for internasjonal persontransport på vei

Commission Regulation (EU) No 611/2012 of 9 July 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international market for coach and bus services

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning nr. 611/2012 av 9. juli 2012 er en endring av bilag II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til markedet for internasjonal persontransport på vei. Forordning 1073/2009 er en av tre forordninger som regulerer yrkes- og markedsadgang for veitransport innen EØS og trådte i kraft i EU 4. desember 2011.

Endring i forordning 611/2012 går ut på at fargen på fellesskapstillatelsen for persontransport presiseres ved å angi fargenummer slik at fargen på tillatelsen skal være Pantone lyseblå 290, eller så nær denne fargen som mulig. Begrunnelsen for endringen er at det er behov for å angi fargen mer presist med henblikk på å fremme homogeniteten og ha en ensartet fortolkning av forordning 1073/2009.

Merknader
Den nye rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for private instanser eller offentlige myndigheter utover det som følger av forordning 1073/2009.

Endringen vil bli gjennomført i norsk rett ved forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Samferdselsdepartementet mener det er åpenbart unødvendig å gjennomføre en høring i Norge om endringsrettsakten, ettersom rettsakten ikke endrer vedtatt forordning 1073/2009 på vesentlige punkter.

Vurdering
Siden den nye rettsakten ikke innebærer materielle endringer av noen betydning påvirker den ikke norske interesser.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 611/2012 ble publisert i " Official Journal of the European Union" den 10. juli 2012 og trådte i kraft 11. juli 2012.
Kommisjonsforordningen er en endring av rettsakten som regulerer adgang til markedet for persontransport på vei (EF) nr. 1073/2009. Den sistnevnte rettsakten er ennå ikke en del av EØS-avtalen og det er ikke avklart når dette vil skje. Kommisjonsforordning 611/2012 kan derfor ikke tas inn i EØS-avtalen før hovedrettsakten er tatt inn i avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.07.2012
Anvendelsesdato i EU
11.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 281-281
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av EØS-komitebeslutning nr. 88/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.11.2014
Anvendes fra i Norge
01.01.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0611
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro