Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/851 av 26. mai 2016 om endring av vedlegget til vedtak 2009/719/EF som angår tillatelse til at Kroatia reviderer sitt årlige BSE-overvåkningsprogram

Commission Implementing Decision (EU) 2016/851 of 26 May 2016 amending the Annex to Decision 2009/719/EC as regards the authorisation for Croatia to revise its BSE annual monitoring programme

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 999/2001 gir bestemmelser om forebygging, overvåkning og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). Hvert medlemsland skal ha et årlig overvåkningsprogram for TSE med aktiv og passiv overvåkning i henhold til vedlegg III til forordningen. Videre kan overvåkningsprogrammet, i medlemsland der den epidemiologiske situasjonen for sykdommen forbedres etter gitte kriterier, revideres.

I vedlegget til beslutning 2009/719/EF listeføres land som oppfyller kriteriene for årlig revisjon av sitt overvåkningsprogram for bovin spongiform encephalopati (BSE). Per i dag er 25 medlemsland oppført på denne lista.

Kroatia har søkt kommisjonen om årlig revisjon av sitt BSE-overvåkningsprogram. Kommisjonen godkjenner dette på bakgrunn av dokumentasjon og inspeksjoner i landet. Vedlegget til beslutning 2009/719/EF endres derfor ved at Kroatia føres opp på lista.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer beslutning 2009/719/EF som ikke er gjennomført som sådan i norsk forskrift. Det vises imidlertid til beslutning 2009/719/EF med endringsrettsakter i § 4b i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). Det vil derfor være behov for endring av forskriftens § 4b og EØS-henvisningsfelt.

Da denne endringen av forskriften har meget liten betydning for hverken privatpersoner eller næring mener vi den falle inn under kriteriene for unntak fra høring i henhold til forvaltningsloven § 37 fjerde ledd. Det er øverste leder i ansvarlig forvaltningsorgan som må fatte en slik beslutning om unntak fra høring. Anmodning om dette er sendt 27. juni 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for næringen eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.05.2016
Anvendelsesdato i EU
17.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2016
Anvendes fra i Norge
26.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0851
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro