Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/719/EU av 28. september 2009 om tillatelse til at visse medlemsstater reviderer sine årlige BSE-overvåkingsprogrammer

Commission Decision 2009/719/EC of 28 September 2009 authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever og erstatter vedtak 2008/908/EF, som godkjente visse medlemslands søknader om å få revidert sine årlige overvåkingsprogram for kugalskap (BSE). Landene på listen kan heve alderen på storfe som skal testes fra henholdsvis 30 og 24 måneder for normalslakt og risikodyr, opp til 48 måneder for begge kategorier. Den nye rettsakten innlemmer Slovenia på listen over godkjente medlemsland. Kommisjonen har vedtatt denne tilføyelsen på bakgrunn av resultatene fra en veterinærinspeksjon foretatt av Food and Veterinary Office i Dublin (FVO) samt en rapport fra EUs vitenskapskomite EFSA.

Den nye rettsakten tydeliggjør at endret testregime kun gjelder dyr født i godkjente medlemsland. Videre er det tatt inn en bestemmelse om handel med dyr: Dersom dyr født i et godkjent medlemsland overføres til et annet medlemsland, skal man følge testregimet i det landet hvor dyret befinner seg i når det skal testes.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier. I motsetning til vedtak 2008/908/EF som nå blir opphevet, retter den nye seg mot alle medlemsland og ikke kun de som står oppført på listen. Norge tester alle importerte storfe, men dette må nå forskriftsfestes og ikke kun stå i en instruks.

Norge vil ikke søke om revidert overvåkingsprogram nå, da vi allerede har unntak fra kravet om å teste samtlige normalslaktede storfe over 30 måneder, og kun tester 10 000 normalslakt årlig. Se konsekvensvurderinger vedlagt EØS-notat til rettsaktene 32008R0571 og 32008D0908.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akspetabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

For Norges del vil rettsakten ikke medføre noen praktisk endring. Ved en eventuell import av storfe fra land listet opp i vedlegget skal vi iht rettsakten teste dyrene i samsvar med vårt testregime. Da vi innlemmet TSE-regelverket i norsk rett valgte vi å kreve testing av alle importerte dyr, uavhengig av alder, jf. OK-instruksen.
Andre opplysninger

EFSA vil bli bedt om å revidere sin rapport etter hvert som nye medlemsland klarer å oppfylle minimumskriteriene i TSE-forordningen. Food and Veterinary Office (FVO) vil gjennomføre on the spot-inspeksjoner for å innhente informasjon der det trengs.

Hevingen av alder til 48 måneder er minimumskriterier og land kan teste yngre dyr hvis ønskelig.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2009
Anvendelsesdato i EU
19.10.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 263-265
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0719
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro