Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/76/EU av 4. februar 2013 om endring av vedtak 2009/719/EF som tillater visse medlemsland å revidere sine årlige BSE-overvåkingsprogram

Commission Implementing Decision 2013/76/EU of 4 February 2013 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.04.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2009/719/EF som godkjenner visse medlemslands søknader om å få revidert overvåkingsprogrammet for kugalskap (BSE). Fra 1. januar 2013 har det vært åpnet opp for at landene kun behøver å teste et minimum antall normalslakt årlig. Nå endres dette, slik at landene ikke trenger å teste normalslakt i det hele tatt. Landene som omfattes av rettsakten er EU25, dvs. alle medlemslandene unntatt Romania og Bulgaria.

Bakgrunnen for endringen er en rapport fra EUs vitenskapskomité (EFSA).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring i seg selv, men det at Norge reduserer sitt BSE-programmet på tilsvarende måte medfører behov for en regelverksendring i forskrift nr. 595 av 30. mars 2004 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
For Norges del vil rettsakten ikke medføre noen praktisk endring med mindre vi ber om tilpasningstekst.

I henhold til gjeldende tilpasningstekst til TSE-forordningen (EF) nr. 999/2001, skal vi teste 10.000 friske storfe på slakteriene og alle risikodyr eldre enn 24 måneder. Dersom vi blir harmonisert med EU25, kan vi slutte å teste friske dyr på slakteriet, og heve aldersgrensen for risikodyr til 48 måneder. Dette vil spare Mattilsynet for et betydelig beløp. En heving av aldersgrensen for risikodyr til 48 måneder vil redusere antall prøver med ca 40 %, noe som utgjør en besparelse på underkant 1,5 millioner kroner kun i analysekostnader. Det forventes imidlertid at kostnaden pr. prøve vil øke fra neste år siden det er dyrere å analysere enkeltprøver enn samleprøver. I tillegg vil det spares kostnader forbundet med forsendelse av prøver, samt reise og arbeid veterinæren har. Når det gjelder normalslakt, vil besparelsen være ca. 3,4 millioner kroner i analysekostnader. For næringen vil logistikken på slakteriene kunne forenkles. Blant annet krever tilbakeholdelse av skrotter i påvente av prøvesvar både fasiliteter og oppfølging. For Veterinærinstituttets del vil det medføre en reduksjon i arbeidsoppgaver.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2013
Anvendelsesdato i EU
26.02.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.04.2014
Anvendes fra i Norge
11.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0076
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro