Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/719/EF av 28. september 2009 som tillater visse medlemsland å revidere sitt årlige BSE-overvåkingsprogram

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.10.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.11.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever og erstatter vedtak 2008/908/EF, som godkjente visse medlemslands søknader om å få revidert sine årlige overvåkingsprogram for kugalskap (BSE). Landene på listen kan heve alderen på storfe som skal testes fra henholdsvis 30 og 24 måneder for normalslakt og risikodyr, opp til 48 måneder for begge kategorier. Den nye rettsakten innlemmer Slovenia på listen over godkjente medlemsland. Kommisjonen har vedtatt denne tilføyelsen på bakgrunn av resultatene fra en veterinærinspeksjon foretatt av Food and Veterinary Office i Dublin (FVO) samt en rapport fra EUs vitenskapskomite EFSA.

Den nye rettsakten tydeliggjør at endret testregime kun gjelder dyr født i godkjente medlemsland. Videre er det tatt inn en bestemmelse om handel med dyr: Dersom dyr født i et godkjent medlemsland overføres til et annet medlemsland, skal man følge testregimet i det landet hvor dyret befinner seg i når det skal testes.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier. I motsetning til vedtak 2008/908/EF som nå blir opphevet, retter den nye seg mot alle medlemsland og ikke kun de som står oppført på listen. Norge tester alle importerte storfe, men dette må nå forskriftsfestes og ikke kun stå i en instruks.

Norge vil ikke søke om revidert overvåkingsprogram nå, da vi allerede har unntak fra kravet om å teste samtlige normalslaktede storfe over 30 måneder, og kun tester 10 000 normalslakt årlig. Se konsekvensvurderinger vedlagt EØS-notat til rettsaktene 32008R0571 og 32008D0908.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akspetabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

For Norges del vil rettsakten ikke medføre noen praktisk endring. Ved en eventuell import av storfe fra land listet opp i vedlegget skal vi iht rettsakten teste dyrene i samsvar med vårt testregime. Da vi innlemmet TSE-regelverket i norsk rett valgte vi å kreve testing av alle importerte dyr, uavhengig av alder, jf. OK-instruksen.

Andre opplysninger
EFSA vil bli bedt om å revidere sin rapport etter hvert som nye medlemsland klarer å oppfylle minimumskriteriene i TSE-forordningen. Food and Veterinary Office (FVO) vil gjennomføre on the spot-inspeksjoner for å innhente informasjon der det trengs.

Hevingen av alder til 48 måneder er minimumskriterier og land kan teste yngre dyr hvis ønskelig.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS-/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2009
Anvendelsesdato i EU
19.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet