Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/349 av 2. mars 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1916 med hensyn til driftsforhold i visse områder i eller mellom byer

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/349 of 2 March 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1916 in respect of operational conditions in certain urban or interurban areas

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.9.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen, som består av en enkelt bestemmelse, innebærer at betingelsen om at forbud mot bruk av aerodynamiske innretninger i bruksstilling må kreves av «kompetent myndighet», fjernes. Forordning (EU) 2019/1916 artikkel 3 nr. 1 får samme ordlyd som den bemyndigende bestemmelsen i 96/53/EF artikkel 8b nr. 3 bokstav b.

Direktiv 96/53/EF som endret 2015/719/EU artikkel 8b pålegger medlemsstatene å godta at kjøretøy og vogntog påmontert aerodynamiske innretninger overstiger lengde­bestemmelsene i direktivets Vedlegg I. Bestemmelsen trekker i nr. 3 også opp rammer for i hvilke tilfeller sammenleggbare innretninger ikke tillates i bruksstilling, blant annet b) i byer eller mellem byområder, hvis dette kræves af de kompetente myndigheder, under hensyntagen til disse områders særlige karakteristika, navnlig steder med en hastighedsgrænse på højst 50 km/t og steder med bløde trafikanter.

I nr. 4 pålegges Kommisjonen å vedta gjennomførende rettsakter som fastsetter nærmere bestemmelser for å sikre ensartet gjennomføring av vilkårene i nr. 3. Slike bestemmelser er gitt i forordning (EU) 2019/1916.

2019/1916 artikkel 3 nr. 1 gjengir rammene som trekkes opp i 96/53/EF artikkel 8b nr. 3 bokstav b. I opprinnelig utgave var bestemmelsen imidlertid tilføyd et ytterligere vilkår om at begrensninger kun kan gis der dette «kræves af de kompetente myndigheder». Dette vilkåret blir fjernet ved forordning 2020/349. I tillegg er ordlyden med hensyn til myke trafikanter justert i samsvar med den tilsvarende bestemmelsen i 96/53/EF artikkel 8b nr. 3 bokstav b.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er hjemlet i artikkel 91 om transport i Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Nasjonalt er generelle bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for bruk av kjøretøy på offentlig veg i Norge regulert i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 5. Forskriftens kapittel 5 gjennomfører også direktiv 96/53/EF, som er hjemmelen til forordning (EU) 2019/1916. Tillatte vekter og dimensjoner på den enkelte vegstrekning er for øvrig gitt i vegliste for riks-, fylkes- og kommunale veger.

Forordning (EU) 2019/1916 er implementert gjennom henvisning i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-4 nr. 4 bokstav c og § 5-16 tredje ledd. § 5-4 nr. 4 bokstav c angir kun at bruk av innretningene skal skje i samsvar med forordningen. Beslutning 2020/349 om justering av forordningen medfører dermed ikke behov for endring av forskrift om bruk av kjøretøy.

Forordning 2020/349 endrer ikke bruksreglene for aerodynamiske innretninger i 2019/1916 som sådan, men justerer vilkårene for i hvilke tilfeller medlemsstatene i sin tur kan gi nasjonale bestemmelser om i hvilke tilfeller aerodynamiske innretninger ikke tillates i bruksstilling.

Økonomiske og administrative konsekvenser
For Norges vedkommende får endringen ingen betydning. Det var i utgangspunktet uklart hva som menes med "hvis dette kreves av de kompetente myndigheter" ut over den alminnelige skilt- eller forskriftsmyndigheten. For Norges vedkommende vil dette uansett være Samferdselsdepartementet eller Vegdirektoratet dersom begrensningen skal skje i form av forskrift, og Statens vegvesen, eventuelt fylkeskommunen eller kommunen, dersom begrensningen skal fremgå av skilt. Per juni 2021 foreligger det heller ingen planer om å benytte det nasjonale handlingsrommet til å begrense bruken i visse områder, verken i form av forskriftsbestemmelser eller innføring av et nytt skilt

Vurdering
Det vises til "merknader" over, rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 2. mars 2020 og trådte i kraft i EU dagen etter publisering i Official Journal 3. mars 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.03.2020
Anvendelsesdato i EU
04.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.11.2021
Anvendes fra i Norge
15.11.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0349
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro