Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere