Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om merking av beholdere