AIFM-forordningen: endringsbestemmelser om bærekraftrisiko

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1255 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) nr. 231/2013 med hensyn til bærekraftsrisikoer og bærekraftsfaktorer som skal tas hensyn til av forvaltere av alternative investeringsfond

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1255 of 21 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 231/2013 as regards the sustainability risks and sustainability factors to be taken into account by Alternative Investment Fund Managers

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.8.2021)

Sammendrag av innhold
I sammenheng med EUs handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst fra 2018, har Kommisjonen fastsatt to forordninger som gjøres gjeldende for finansmarkedsdeltakere, herunder forvaltere av alternative investeringsfond. Dette gjelder forordning (EU) 2019/2088 (offentliggjøringsforordningen) som gir regler om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren, og det gjelder forordning (EU) 2020/852 (taksonomiforordningen) som innfører et rammeverk for et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. Finansdepartementet har i Prop. 208 LS (2020-2021) fremlagt forslag til en ny lov som tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-forpliktelser i norsk rett tilsvarende de to forordningene. Forordningene er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen. Formålet med det foreslåtte regelverket er å styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som formidles til sluttinvestor om hvordan bærekraft er hensyntatt i bl.a. investeringsbeslutmingene. I tillegg vil det tydeliggjøres hvor stor andel av underliggende investeringer som anses bærekraftige eller "grønne" slik at det skal bli lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter.

Den foreliggende endringsforordningen er del av et nytt sektorregelverk i forbindelse med bærekraftsreguleringen. Endringsdirektivet innebærer enkelte endringer i Kommisjonsforordning (EU) 231/2013 som er en utfyllende forordning til AIFM-direktivet, dvs. rammedirektivet for forvaltere av alternative investeringsfond. Den utfyllende AIFM-forordningen inneholder detaljerte krav til organisering og risikostyring hos forvalter. Endringsforordningen presiserer at hensynet til bærekraft skal inngå i forvalters administrative organisering og retningslinjer. Det er fastsatt definisjoner av bærekraftsrisiko og bærekraftsfaktorer med henvisning til definisjonen av disse begrepene i opplysningsforordningen.Bærekraftsvurderinger skal integreres i investeringsbeslutninger og risikostyringen. Forvalter skal vurdere løpende ikke bare den finansielle risiko, men også all relevant bærekraftsrisiko.Selskapets ledelse er ansvarlig for at bærekraftsrisiko inngår i den alminnelige kontroll med virksomheten. Av hensyn til investorbeskyttelsen, skal bærekraftrisiko inngå i forvalters vurderinger knyttet opp mot interessekonflikter. Formålet med at endringsforordningen stiller krav om at hensynet til bærekraftsrisiko skal integreres i virksomheten, er å bidra til bærekraftige investeringer og forbedret informasjon som formidles til investorer om hvordan bærekraft er ivaretatt. Dette bidrar igjen til at investorer kan treffe bærekraftige investeringsbeslutninger, og gjøre det lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende norsk lovgivning innenfor området forvaltning av alternative investeringsfond har ingen særskilte bestemmelser om at bærekraftsrisiko skal hensyntas i organiseringen av forvalter og inngå i virksomhetsutøvelsen.

Når forordning (EU) 2019/2088 (offentliggjøringsforordningen) er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne endringsforordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Det legges til grunn at endringsforordningen kan gjennomføres ved inkorporering i forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringsforordningen anses EØS-relevant. Endringsforordningen forventes å styrke investorbeskyttelsen. Endringene vil kunne bli gjennomført i norsk rett ved inkorporering i forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Endringsforordningen inneholder henvisninger til forordning (EU) 2019/2088 (opplysningsforordningen vedrørende bærekraft i finanssektoren) som ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen. Dato for ikrafttredelse av foreliggende endringforordning bør tilpasses dato for når opplysningsforordningen innlemmes i EØS-avtalen og trer i kraft i EFTA-landene. Derfor er det angitt at det må vurderes en teknisk tilpasning.

Status
Endringsforordningen er vedtatt og trer i kraft i EU 22. august 2021. Endringene skal anvendes i EU fra 1. august 2022.

Rettsakten er til vurdering av EØS/EFTA statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2021
Anvendelsesdato i EU
01.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet