AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU når det gjelder unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet og tilsyn

Commission Delegated Regulation (EU) No 231/2013 of 19 December 2012 supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage, transparency and supervision

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.11.2016)
I direktiv 2011/61/EU (AIFMD) er Kommisjonen gitt kompetanse til å vedta delegerte rettsakter på en rekke av direktivets områder, og dette er gjort i forordning 231/2013. Forordningen gir utfyllende bestemmelser om bl.a. beregning av forvaltningskapital, metoder og beregning av finansiell giring for fond, beregning av tilleggskapital eller ansvarsforsikring for forvalter, depotmottakers rolle, opplysnings- og rapporteringskrav, samarbeid og utveksling av informasjon mellom ulike tilsynsmyndigheter i og utenfor EØS, samt operasjonelle og organisatoriske krav for forvalter, herunder risiko- og likviditetsstyring, verdivurdering, utkontraktering mv.

Status
EØS-regler som tilsvarer forordningen er gjennomført i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 8-1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2012
Anvendelsesdato i EU
22.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 203-297
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2014
Anvendes fra i Norge
01.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0231
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro