Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/635 av 22. april 2016 om endring i vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 når det gjelder visse referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/635 of 22 April 2016 amending the Annex to Regulation (EC) No 2870/2000 as regards certain reference methods for the analysis of spirit drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer visse deler av vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 om fastsettelse av EUs referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker. Mer konkret innføres det analysemetoder for bestemmelse av flyktig syreinnhold og totalt sukkerinnhold i visse alkoholsterke drikker. Dessuten innføres det en analysemetode for bestemmelse av innhold av visse bestanddeler fra tre (som kan stamme fra lagring av den alkoholsterke drikken i trefat), for visse kategorier alkoholsterke drikker, der det stilles krav om eller åpnes for at den alkoholsterke drikken lagres i trefat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og Miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.04.2016
Anvendelsesdato i EU
26.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.03.2017
Anvendes fra i Norge
20.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0635
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro