Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/893 av 7. juni 2022 om endring av vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 om fastsettelse av analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i forbindelse med offentlig kontroll av fôr

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/893 of 7 June 2022 amending Annex VI to Regulation (EC) No 152/2009 as regards the methods of analysis for the detection of constituents of terrestrial invertebrates for the official control of feed

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Endringene gjelder vedlegg VI i forordning (EU) 152/2009 om analyse av fôr, som oppdaterer prosedyren for bestemmelsen av animalske bestanddeler i fôrvarer ved hjelp av lysmikroskopimetoden. Bakgrunnen for endringen er at bearbeidet animalsk protein fra insekter nå er blitt tillatt brukt som fôr i akvakultur og til svin og fjørfe. Dette har gjort det nødvendig å oppdatere det aktuelle regelverket for å sikre at det foreligger gode metoder for å teste for rester av bearbeidet animalsk protein fra insekter i fôr. Det er imidlertid bare små oppdateringer i prosedyren.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvare, fôranalyseforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.06.2022
Anvendelsesdato i EU
28.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet