Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser om overgangsordninger for visse stoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/810 av 20. mai 2021 om endring av gennomføringsforordning (EU) 2021/808 med hensyn til overgangsordninger for visse stofffer listefør i vedlegg II til vedtak 2002/657/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/810 of 200 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/808 as regards transitional provisions for certain substances listed in Annex II to Decision 2002/657/EC

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2021/808 ophæver bl.a. Kommissionens beslutning 2002/657/EF. Ved artikel 4 i nævnte beslutning sammenholdt med dens bilag II fastsattes der minimumsgrænser for ydeevnen for de farmakologisk virksomme stoffer chloramphenicol, nitrofuranmetabolitter, medroxyprogesteronacetat og malakitgrønt i visse matricer.

(2) Ved artikel 8 i Kommissionens forordning (EU) 2019/1871 fastsættes der overgangsbestemmelser for referencegrundlag for tiltag (RPA) for forbudte farmakologisk virksomme stoffer. De krævede minimumsgrænser for chloramphenicol, nitrofuranmetabolitter og summen af malakitgrønt og leucomalakitgrønt, der er opført i bilag II til beslutning 2002/657/EF, bør anvendes som RPA for animalske fødevarer importeret fra tredjelande og for animalske fødevarer produceret i Unionen indtil den 27. november 2022.

(3) Med henblik på det, der er omhandlet artikel 8 i forordning (EU) 2019/1871, bør bilag II til beslutning 2002/657/EF derfor fortsat finde anvendelse indtil den 27. november 2022.

(4) For at bevare kontinuiteten bør nærværende forordning anvendes fra samme dato som gennemførelsesforordning (EU) 2021/2021/808.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2021
Anvendelsesdato i EU
10.06.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet