Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser om overgangsordninger for visse stoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/810 av 20. mai 2021 om endring av gennomføringsforordning (EU) 2021/808 med hensyn til overgangsbestemmelser for visse stofffer som er oppført i vedlegg II til vedtak 2002/657/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/810 of 200 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/808 as regards transitional provisions for certain substances listed in Annex II to Decision 2002/657/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2022)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsforordning (EU) 2021/808 gjelder for offentlig kontroll for verifisering av at kravene som gjelder forekomst av rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr er overholdt. Forordningen fastsetter regler for analysemetoder som skal brukes til prøvetaking og relaterte laboratorieanalyser når det gjelder rester av farmakologisk aktive stoffer i levende dyr, deres kroppsdeler og væsker, ekskrementer, vev, produkter av animalsk opprinnelse, animalske biprodukter, dyrefôr og vann. Forordningen fastsetter også regler om tolkning av analyseresultater for laboratorieanalysene og detaljerte krav til dokumentasjon av analysemetodene, ytelseskriterier og validering.

Forordning (EU) 2021/808 opphever blant annet beslutning 2002/657/EF. I artikkel 4 og vedlegg II til denne beslutningen er det fastsatt minimumskrav for ytelse for analysemetoder (MRPL) for farmakologisk aktive stoffer; kloramfenikol, nitrofuranmetabolitter, og summen av malakittgrønt og leukomalakittgrønt. Artikkel 8 i forordning (EU) 2019/1871 inneholder overgangsbestemmelser for referanseverdier for tiltak (RPA) for forbudte farmakologisk aktive stoffer. Frem til 27. november 2022 bør MRPL for kloramfenikol, nitrofuranmetabolitter og summen av malakittgrønt og leukomalakittgrønt som er oppført i vedlegg II til beslutning 2002/657/EF, brukes som referanseverdier for RPA for næringsmidler av animalsk opprinnelse, enten de er importert eller omsettes på det indre markedet.

På bakgrunn av dette vil vedlegg II til beslutning 2002/657/EF gjelde frem til 27. november 2022. Forordning (EU) 2021/810 tilføyer denne overgangsbestemmelsen til forordning (EU) 2021/808. Artikkel 7 i forordning (EU) 2021/808 endres derfor.

Følgende setning tilføyes i artikkel 7 i forordning (EU) 2021/808 (fritt oversatt): Med henblikk på innholdet i artikkel 8(2) i forordning (EU) 2019/1871, vil vedlegg II til beslutning 2002/657/EF fortsatt gjelde frem til 27. november 2022.

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil gjennomføres i norsk rett i en forskrift under matloven. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om det skal gjøres i form av Eendring i en forskrift som gjelder i dag eller ved fastsettelse av en ny forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Forordning (EU) 2021/810 endrer overgangsbestemmelsene i artikkel 7 i forordning (EU) 2021/808. Dette vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for virksomhetene.

Forbrukerne
Forordning (EU) 2021/810 har ingen direkte innvirkning for forbrukerne.

Mattilsynet
Forordning (EU) 2021/810 endrer overgangsbestemmelsene i artikkel 7 i forordning (EU) 2021/808. Forordning (EU) 2021/808 fastsetter blant annet krav til analysemetoder som skal brukes til prøvetaking og relaterte laboratorieanalyser når det gjelder rester av farmakologisk aktive stoffer i dyr som brukes til næringsmiddelproduksjon. Dette skjer gjennom overvåking og kvalitetskontroll. Mattilsynet har ikke egne laboratorier. Det er ulike kunnskapsinstitusjoner som utfører disse analysene på vegne av Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2021
Anvendelsesdato i EU
10.06.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0810
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro