Analyser av tekstilfiberblandinger: tilføyelse av fibertypen "elastolefin"

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/4/EF av 2. februar 2007 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling

Commission Directive 2007/4/EC of 2 February 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures.

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Barne- og likestilllingsdepartementets bakgrunnsnotat - juli 2008

Sammendrag av innhold
Det er foretatt endringer i direktiv 96/74/EF ved å føye til fiberen "elastolefin" til listen over fibere i vedlegg I og II til det direktivet. En ensartet definisjon av testmetoden for "elastolefin" er innarbeidet i direktiv 2007/4/EF. "Elastolefin" er den engelske betegnelsen på fiberen. Norge har ikke deltatt i den tekniske arbeidsgruppen relatert til direktivet.

Merknader
Rådsdirektiv 96/73/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift 23. september 1996 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger gitt i medhold av lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 5, jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. A XI (Rdir. 96/73/EF). Forskriften er endret 21. januar 1999 og 20. desember 2006. Forskriften er fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne- og likestillingsdepartementet).

I henhold til § 4 i forskriften skal det ved kontroll av sammensetningen av tekstilprodukter som bringes på markedet benyttes de metoder for kvantitative analyser av tekstilfiberblandinger, herunder forberedelse av prøvemateriale og analysemetoder, som vedlegg I og vedlegg II i forskriften anviser. Endring i vedlegg II til direktivet medfører endring i vedlegg II i forskriften om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger. "Elastolefin" føyes til ulike analysemetoder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.02.2007
Gjennomføringsfrist i EU
22.02.2007
Anvendelsesdato i EU
02.02.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 67, 2.12.2010, p. 149-153
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.10.2008
Anvendes fra i Norge
01.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0004
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro