Anerkjenning av Isle of Man som fri for varroatose

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/266 av 16. februar 2015 som anerkjenner Isle of Man som fri for varroatose og endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/503/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2015/266 of 16 February 2015 recognising the Isle of Man as free of varroosis and amending the Annex to Implementing Decision 2013/503/EU

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 05.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.02.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Direktiv 92/65/EØF åpner for at EU-medlemsstatene kan søke Kommisjonen om fristatus/tilleggsgarantier for visse dyresykdommer dersom de driver aktiv sykdomsovervåking. Med beslutning 2013/503/EU opprettet Kommisjonen en liste over medlemsstater og områder den anser som fri for varroatose, som er en sykdom på bier, og hvilke varer det skal være forbudt å innføre til disse medlemsstatene/områdene. P.t. er Åland oppført på listen over medlemsstater/områder med fristatus for sykdommen. Denne rettsakten tilføyer Isle of Man og forbyr innførsel av bier og brukte bikuber til øya.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer at det blir forbudt å innføre bier og brukte bikuber til Isle of Man fra alle andre land/områder enn Åland. Det foregår i praksis ingen eksport av verken bier eller brukte bikuber fra Norge til Isle of Man. Rettsakten medfører derfor ingen konsekvenser for norske eksportører av slikt. Rettsakten innebærer at Mattilsynet ved veterinær grensekontroll av bier fra tredjestater må kontrollere at biene ikke skal til/sørge for at de ikke blir sendt til Isle of Man. Import av bier til/via Norge fra tredjestater hører likevel til sjeldenhetene, så dette blir neppe særlig ressurskrevende.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget er til behandling i Kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.02.2015
Anvendelsesdato i EU
11.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2015
Anvendes fra i Norge
05.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0266
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro