Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger

Tittel

Kommisjonens gjenomføringsavgjerd (EU) 2016/448 av 23. mars 2016 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til statusen til Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hjå storfebuskapar

Commission Implementing Decision (EU) 2016/448 of 23 March 2016 amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC in relation to the official tuberculosis-free and brucellosis-free status of Malta as regards bovine herds

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2016)

Rettsakten omhandler endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder listeføring i vedleggene over land med fristatus for bovin tuberkulose og brucellose. Malta har dokumentert frihet for disse sykdommene i hele territoriet i henhold til betingelser fastsatt i direktiv 64/432/EØF. På bakgrunn av dette endres listeføringen av Malta for bovin tuberkulose og brucellose tilsvarende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten fikk flertall i SCoPAFF, seksjon for dyrehelse og dyrevelferd den 02.02.2016. Den ble publisert på Official Journal 24.03.2016.

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder listeføring i vedleggene over land med fristatus for bovin tuberkulose og brucellose. Malta har dokumentert frihet for disse sykdommene i hele territoriet i henhold til betingelser fastsatt i direktiv 64/432/EØF. På bakgrunn av dette endres listeføringen av Malta for bovin tuberkulose og brucellose tilsvarende.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.03.2016
Anvendelsesdato i EU
13.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 71-73
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0448
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro