Ansvar for transportører som befordrer utenlandske statsborgere til et Schengen-land

Tittel

Rådsdirektiv 2001/51/EF av 28. juni 2001 om fastsettelse av supplerende bestemmelser til artikkel 26 i konvensjonen om gjennomføringen av Schengen-aftalen av 14. juni 1985

Siste nytt

Høring igangsatt av Justis- og politidepartementet 27.4.2010

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, dansk utgave)

(1) For effektivt at bekæmpe ulovlig indvandring er det af afgørende betydning, at alle medlemsstaterne indfører en ordning, der nærmere fastsætter forpligtelserne for transportvirksomheder, der befordrer udenlandske statsborgere ind på medlemsstaternes område. For i højere grad at sikre at dette mål nås, bør de finansielle sanktioner, som i øjeblikket er fastlagt af medlemsstaterne, ligeledes harmoniseres i videst muligt omfang under hensyn til, at medlemsstaterne har forskellige retssystemer og -praksis.

(2) Denne foranstaltning er et led i en samlet ordning til styring af migrationsstrømmene og bekæmpelse af ulovlig indvandring.

(3) Gennemførelsen af dette direktiv berører ikke de forpligtelser, der følger af Genève-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967.

(4) Medlemsstaternes frihed til at opretholde eller indføre yderligere foranstaltninger eller sanktioner for transportvirksomhederne bør ikke berøres, uanset om disse er omfattet af dette direktiv eller ej.

(5) I sager mod transportvirksomheder, som eventuelt resulterer i gennemførelse af sanktioner, sikrer medlemsstaterne, at retten til henholdsvis forsvar og indsigelse mod sådanne afgørelser kan udøves effektivt.

(6) Dette instrument er et led i udbygningen af Schengenreglerne i overensstemmelse med protokollen om disses integration i Den Europæiske Union, således som de er fastlagt i bilag A til Rådets afgørelse 1999/435/EF af 20. maj 1999 om definition af Schengen-reglerne med henblik på, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, at fastsætte retsgrundlaget for de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne.

(7) Det Forenede Kongerige har i medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ved skrivelse af 25. oktober 2000 meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette direktiv.

(8) I medfør af artikel 1 i ovennævnte protokol deltager Irland ikke i vedtagelsen af dette direktiv. Derfor, og med forbehold af artikel 4 i nævnte protokol, gælder bestemmelserne i dette direktiv ikke for Irland.

(9) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter, at Rådet har truffet afgørelse om dette direktiv til udbygning af Schengen-reglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre dette direktiv i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling.

(10) For så vidt angår Republikken Island og Kongeriget Norge udgør dette direktiv en udbygning af Schengenreglerne ifølge den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union indgik med disse to lande den 18. maj 1999, om associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.06.2001
Gjennomføringsfrist i EU
11.02.2003
Anvendelsesdato i EU
11.02.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Høring
Høring publisert
27.04.2010
Høringsfrist
04.05.2010
Anvendes fra i Norge
11.02.2003