Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014 av 19. september 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for minstebeløpet som kredittformidleres yrkesansvarsforsikring eller tilsvarende garanti skal dekke

Commission Delegated Regulation (EU) No 1125/2014 of 19 September 2014 supplementing Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the minimum monetary amount of the professional indemnity insurance or comparable guarantee to be held by credit intermediaries

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 23.9.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2018)

Sammendrag av innhold
Boliglånsdirektivet (2014/17/EU) artikkel 29 nr. 2 bokstav a krever at kredittformidlere skal inneha en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti som dekker det geografiske område hvor kredtittformidlerne tilbyr sine tjenester. Artikkelen gir også Europakommisjonen kompetanse til å fastsette et minimumsbeløp som ansvarsforsikringen skal dekke.

Kommisjonen har fastsatt forordningen på bakgrunn av Den europeiske bankmyndighets (EBA) forslag til reguleringstekniske standarder. Før EBA-forslaget ble oversendt Europakommisjonen, var spørsmålene om ansvarsforsikring ved formidling av boliglån – i form av et utkast – gjenstand for offentlige høringer. På bakgrunn av høringen og innspill fra berørte aktører i banksektoren, analyserte EBA potensielle kostnader og fordeler før et forslag ble oversendt Europakommisjonen.

Den delegerte kommisjonsforordningen (EU) nr. 1125/2014 angir et minimumsbeløp på 460 000 euro for hvert individuelle krav, og på samme tid, minimum 750 000 euro per kalenderår sammenlagt for alle krav.

Minimumskravene er fastsatt på bakgrunn av tilsvarende regler ved formidling av forsikringsavtaler etter direktiv 2002/92/EF. Europakommisjonen har også vist til at flertallet av EUs medlemsstater i dag har krav om ansvarsforsikring ved kredittformidling

Merknader

Rettslige konsekvenser
For å gjennomføre reglene i den delegerte kommisjonsforordning i norsk rett, må regler om ansvarsforsikring innføres ved lov eller forskrift med hjemmel i lov.

Norge har høyere ansvarsgrenser for forsikringsformidling etter regler som er fastsatt i eller med hjemmel i forsikringsformidlingsloven. Etter forskrift 12. september 2005 nr. 1421 om forsikringsformidling § 2-1 skal forsikringsformidlere ha ansvarsforsikring som dekker minst 1 250 000 euro per skadetilfelle, og 1 875 900 euro sammenlagt per år for alle krav. Har foretaket flere enn 10 forsikringsformidlere skal beløpet være minst 3 751 800 euro for de sammenlagte krav per år.

I forslag til ny finansavtalelov som ble sendt på høring 7. september 2017 fra Justis- og beredskapsdepartementet, ble det i forbindelse med forslag om gjennomføring av boliglånsdirektivet artikkel 29 nr. 2 bokstav a foreslått at reglene i forsikringsformidlingsloven §§ 4-1, 4-2, 4-4 og 4-5 skulle gjelde tilsvarende så langt bestemmelsene passer for finansoppdragstakere (som formilder kredittavtaler). Dette forslaget innebar dermed et forslag om høyere krav til minste beløp sammenlignet med kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsforordningen vil medføre utgifter for de foretak som omfattes ved kjøp av obligatorisk forsikring. På samme tid vil imidlertid foretakets økonomiske risiko bli redusert, idet mulig ansvar nå vil kunne dekkes av ansvarsforsikringen. For kunden innebærer reglene større mulighet for å få dekket sine tap. Det samme gjelder de kredittytere som inngår avtale med kunder på bakgrunn av kredittformidlingen.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet og Forbrukerrådet har i høringen støttet innføring av ansvarsforsikring for kredittformidlere ved boliglån, i tillegg til andre kredittavtaler.

Vurdering
Rettsakten har vært forelagt spesialutvalget for forbrukerspørsmål som anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Høring er gjennomført høsten 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.09.2014
Anvendelsesdato i EU
13.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
29.04.2020
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1125
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro