Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv)

Tittel

Rådsdirektiv 72/166/EØF av 24. april 1972 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at forsikringsplikten overholdes

Council Directive 72/166/EEC of 24 April 1972 on the approximation of the laws of Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.11.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

Traktatens mål er å opprette et felles marked som i det vesentlige tilsvarer et hjemmemarked, og en grunnleggende forutsetning for å oppnå dette er at det frie varebytte og den frie bevegelighet for personer virkeliggjøres.

All grensekontroll av lovpliktig ansvarsforsikring for motorvogn har som mål å ivareta interessene til de personer som blir skadet i ulykker forårsaket av slike kjøretøyer. Den er et resultat av ulikheter mellom de nasjonale bestemmelsene på dette området.

Disse ulikheter er egnet til å hindre fri ferdsel for motorvogner og personer innen Fellesskapet og har derfor direkte innvirkning på det felles markeds opprettelse og funksjon.

I Kommisjonens rekommandasjon av 21. juni 1968 om tollkontroll av reisende som krysser grenser innen Fellesskapet, oppfordres medlemsstatene til å kontrollere reisende og deres kjøretøyer bare i unntakstilfeller og til å fjerne de fysiske hindringer ved tollstasjonene.

Det er ønskelig at befolkningen i medlemsstatene i større grad blir klar over at det felles marked eksisterer, og at det for dette formål blir truffet tiltak for ytterligere å liberalisere reglene for person- og motorvogntrafikk i samferdselen mellom medlemsstatene. Behovet for slike tiltak er gjentatte ganger blitt understreket av medlemmer av Europaparlamentet.

Slike lettelser i samferdselen innebærer et nytt skritt i retning av gjensidig åpning av medlemsstatenes markeder og bidrar til å skape vilkår som likner vilkårene i et hjemmemarked.

For kjøretøyer som er hjemmehørende i en medlemsstat og forflytter seg til en annen medlemsstats territorium, kan kontrollen av grønne kort avskaffes på grunnlag av en avtale mellom de seks nasjonale forsikringsbyråer der hvert nasjonale byrå, i samsvar med nasjonal lovgivning, garanterer dekning av erstatningskrav for skader forårsaket av et forsikret eller uforsikret kjøretøy på dens territorium.

En slik garantiavtale forutsetter at enhver motorvogn som ferdes på Felleskapets territorium og er hjemmehørende i Fellesskapet, er dekket av en forsikring. Alle medlemsstater skal derfor i sin nasjonale lovgivning sørge for at alle motorvogner skal ha lovpliktig ansvarsforsikring som dekker hele Fellesskapets territorium. Det kan likevel gjøres unntak i den nasjonale lovgivningen for bestemte personer og kjøretøytyper.

Den ordning som er fastsatt i dette direktiv, kan også utvides til kjøretøyer hjemmehørende på territoriet til en tredjestat som de seks medlemsstatenes nasjonale byråer har inngått en liknende avtale med.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet