Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Bosnia-Hercegovina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1358 av 28. september 2020 om anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF med hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogn som vanligvis er hjemmehørende i Bosnia-Hercegovina

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1358 of 28 September 2020 on the application of Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles normally based in Bosnia and Herzegovina

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.11.2021)

Sammendrag av innhold
Beslutningens artikkel 1 bestemmer at EØS-landene skal avstå fra å kontrollere forsikringen til motorvogner fra Bosnia-Hercegovina idet de kommer inn i EØS-området.

Beslutningen har også som følge at motorvogner hjemmehørende i Bosnia-Hercegovina ikke behøver grønt kort eller grenseforsikringsattest, jf. direktiv 2009/103 artikkel 8.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Siden det ikke følger av norsk rett at slike motorvogner skal kontrolleres for forsikring, er det ikke nødvendig med regelendringer for å gjennomføre artikkel 1.

Det følger av forskrift om trafikktrygd § 1 tredje ledd nr. 2 at motorvogner hjemmehørende i Bosnia-Hercegovina ikke behøver grønt kort etter at dets nasjonale forsikringsbyrå har tiltrådt avtalen av 30. mai 2002 mellom de nasjonale forsikringsbyråer i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre assosierte stater. Heller ikke dette nødvendiggjør derfor regelendringer

Økonomiske og administrative konsekvenser
Siden det må antas å være meget få motorvogner fra Bosnia-Hercegovina som først kommer inn i EØS-området via Norge, legges det til grunn at beslutningen vil ha minimale økonomiske eller adminstrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 28. september 2020 og trådte i kraft i EU 19. oktober 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.09.2020
Anvendelsesdato i EU
19.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1358
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro