Anvendelse av mobile arbeidstakere i grenseoverskridende tjenester i jernbanesektoren

Tittel

Rådsdirektiv 2005/47/EF av 18. juli 2005 om avtala mellom Det europeiske jarnbanefellesskapet (CER) og Den europeiske transportarbeidarføderasjonen (ETF) om visse aspekt ved arbeidsvilkåra til mobile arbeidstakarar som utfører samtrafikktenester over landegrensene innanfor jarnbanesektoren

Council Directive 2005/47/EC of 18 July 2005 on the Agreement between the Community of European Railways (CER) and the European Transport Workers' Federation (ETF) on certain aspects of the working conditions of mobile workers engaged in interoperable cross-border services in the railway sector

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsnotat)

Rådet vedtok den 18. juli 2005 Rådsdirektiv 2005/47/EF. Direktivet bygger på en avtale mellom Community of European Railways (CER) og European Transport Workers` Federation (ETF) vedrørende visse aspekter ved arbeidsvilkårene for mobile arbeidstakere som utfører interoperable grensekryssende tjenester. Direktivet er hjemlet i EF-traktaten artikkel 139 (2).

Implementeringsfristen er 27. juli 2008.

Jernbanesektoren er i dag omfattet av rådsdirektiv 2003/88/EF (arbeidstidsdirektivet). Rådsdirektiv 2005/47/EF går foran arbeidstidsdirektivet fordi det inneholder mer spesifikke bestemmelser, jf. arbeidstidsdirektivet artikkel 14 og denne avtalens artikkel 1. Dette direktivet kommer imidlertid kun til anvendelse for førere og personell som arbeider med grenseoverskridende tjenester. Mobile arbeidstakere innenfor jernbanesektoren som bare arbeider innenfor Norges grenser er fremdeles omfattet av arbeidstidsdirektivet. Arbeidstidsdirektivet er implementert i norsk rett ved bestemmelser i arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Nærmere om direktivet
Formålet med direktivet er å iverksette avtalen som ble inngått 27. januar 2004 mellom Community of European Railways (CER) og European Transport Workers’ Federation (EFT) om visse aspekter ved arbeidsvilkårene for mobile arbeidstakere som utfører grensekryssende jernbanetrafikk. EF traktaten artikkel 139 gir arbeidslivets parter mulighet til i fellesskap å anmode Rådet for den Europeiske Union om at avtaler dem imellom inngått på fellesskapsnivå, iverksettes for hele felleskapsområdet. Direktivet er utformet slik at det i direktivteksten, i tillegg til standardbestemmelser, er tatt med en henvisning til avtalen, og denne er lagt ved som bilag til direktivet.

Avtalen som ligger til grunn for direktivet er inngått med bakgrunn i betraktninger om at jernbanetransportsektorens fremtid forutsetter en modernisering av systemet og en utvikling i den transeuropeiske jernbanetrafikken. Det er i denne sammenheng nødvendig å utvikle en sikker grensekryssende trafikk og herunder sikre helse og sikkerhet for arbeidstakere som utfører grensekryssende tjenester. I tillegg til å sikre trygge arbeidsvilkår er formålet også å unngå konkurranse kun basert på forskjeller i arbeidsvilkårene. Disse betraktninger fremkommer av fortalen til selve avtalen.

Bakgrunnen for å ha fellesregler for grenseoverskridende jernbanetrafikk er i henhold til fortalen til direktivet pkt. 11 følgende:

”Med henblik på gjennemførelsen af det indre marked i jernbanetransportsektoren og i betragtning af de konkurrencevilkår, der gælder i den pågældende sektor, kan direktivets målsætninger om at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og der er derfor behov for, at Fællesskapet handler i overensstemmelse med nærhedsprincippet i traktatens atikel 5: direktivet er ikke mer vidtgående, end det er nødvendigt for at nå disse mål.”

I det følgende gis en kort oversikt over direktivets bestemmelser. En nærmere gjennomgang av de enkelte bestemmelser gis i kapittel 3 sammen med departementets vurderinger og forslag.

Direktivet inneholder bestemmelser om daglige hvileperioder i hjemmet, jf avtalen artikkel 3. Den daglige hvileperioden i hjemmet skal som hovedregel utgjøre minst 12 sammenhengende timer i løpet av en 24 timers periode. Det stilles krav til daglige hvileperioder utenfor hjemmet, jf avtalen artikkel 4. Den daglige hvileperioden utenfor hjemmet skal minimum være på 8 sammenhengende timer i løpet av en 24 timers periode. En hvileperiode utenfor hjemmet skal følges av en hvileperiode i hjemmet. I avtalen artikkel 5 stilles krav til pauser, som skal være på minst 30 minutter dersom arbeidstiden overstiger 6 timer, men minst 45 minutter for førere av toget dersom deres arbeidstid overstiger 8 timer. Videre stilles krav til ukentlige hvileperioder, jf avtalen artikkel 6. Den ukentlige hvilen skal være på 24 timer i tillegg til den daglige hvilen på 12 timer. På årsbasis stilles det krav til minst 24 perioder med to døgn fri hvorav halvparten av disse skal omfatte lørdag og søndag. Der er videre krav om begrensninger i kjøretidens varighet, jf avtalen artikkel 7. Den daglige kjøretiden skal begrenses til 9 timer for de førere som kjører på dagtid og 8 timer for de som kjører om natten, samtidig som den maksimale kjøretiden i løpet av en 2 ukers periode begrenses til 80 timer.

Direktivet foreskriver i artikkel 4 at det skal sørges for at det innføres sanksjoner som skal være effektive og stå i rimelig forhold til overtredelsen og virke forebyggende.

Norge er gjennom EØS avtalen forpliktet til å implementere direktivet i norsk rett. Der direktivet har strengere regulering må det sørges for at det norske regelverket endres i tråd med de minimumskrav direktivet stiller. Direktivet nødvendiggjør særlige tilpasninger i forhold til arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven for denne gruppe arbeidstakere. Direktivet gir på noen områder disse arbeidstakerne et bedre vern enn arbeidsmiljøloven oppstiller. Blant annet inneholder ikke dagens lov krav om kjøretid, regler om hvileperioder utenfor hjemmet eller om at arbeidstakerne har krav på to sammenhengende døgn fri flere ganger i året.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.07.2005
Gjennomføringsfrist i EU
27.07.2008
Anvendelsesdato i EU
27.07.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 6.5.2010, p. 428-430
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.07.2008
Anvendes fra i Norge
27.07.2008
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005L0047
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro