Anvendelse av Schengen-reglene i Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia, Tsjekkia og Slovakia

Tittel

Rådsvedtak 2007/801/EF av 6. desember 2007 om den fulle anvendelse av Schengen-reglerne i Den tjekkiske republikk, Republikken Estland, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikk

Siste nytt

Godkjent av regjeringen 12.6.2009 for innlemmelse i Schengen-samarbeidet

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ifølge artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 skal de bestemmelser i Schengen-reglerne, der ikke er omhandlet i bilag I, først finde anvendelse i en ny medlemsstat, jf. nævnte instrument, når Rådet har truffet afgørelse herom, efter at det er blevet sikret, at de nødvendige betingelser for anvendelsen af Schengen-reglerne er opfyldt.

(2) Rådet har kontrolleret, at de nødvendige betingelser for anvendelsen af de pågældende Schengen-reglers afsnit om databeskyttelse er opfyldt af Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater «), og har derefter besluttet at iværksætte Schengenreglernes bestemmelser om Schengen-informationssystemet på de berørte medlemsstater fra 1. september 2007.

(3) Rådet har nu i overensstemmelse med de gældende Schengen-evalueringsprocedurer, der er fastlagt i Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengen-reglerne (jf. SCH/Com-ex (98) 26 endelig udg.) kontrolleret, at de nødvendige betingelser for anvendelsen af Schengen-reglerne er opfyldt inden for alle andre områder af Schengen-reglerne — luftgrænser, landgrænser, politisamarbejde, Schengen-informationssystemet, søgrænser og visum — i den berørte medlemsstat.

(4) Den 8. november 2007 konkluderede Rådet, at betingelserne inden for hvert af de nævnte områder var blevet opfyldt af de berørte medlemsstater.

(5) Der kan fastsættes datoer for disse medlemsstaters fulde anvendelse af Schengen-reglerne; dvs. de datoer, fra hvilke personkontrollen ved de indre grænser til disse medlemsstater bør ophæves.

(6) Fra den tidligste af disse datoer bør de begrænsninger for anvendelsen af Schengen-informationssystemet, der er fastsat i Rådets afgørelse 2007/471/EF af 12. juni 2007 om anvendelse af Schengen-reglernes bestemmelser om Schengen-informationssystemet i Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik, ophæves.

(7) For at undgå, at udvidelsen af Schengen-området skal gøre det vanskeligere for visse kategorier af personer at rejse inden for området, bør lempelsen i henhold til beslutning nr. 895/2006/EF for tredjelandsstatsborgere, der er i besiddelse af et nationalt visum til kortvarigt ophold, der er udstedt af en af de berørte medlemsstater til transit gennem en anden berørt medlemsstats område, opretholdes. Visse bestemmelser i nævnte beslutning bør derfor fortsat gælde i en begrænset overgangsperiode.

(8) I overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i tiltrædelsesakten af 2003 og som følge af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands delvise anvendelse af Schengen-reglerne i medfør af Rådets afgørelse 2004/926/EF af 22. december 2004 om iværksættelse af nogle af Schengen-reglerne i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, navnlig artikel 1, stk. 1, bør kun en del af de bestemmelser i Schengenreglerne, der gælder for de berørte medlemsstaters forbindelser med medlemsstater, der anvender Schengenreglerne i fuldt omfang, finde anvendelse på de berørte medlemsstaters forbindelser med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

(9) For Islands og Norges vedkommende er denne afgørelse et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne — jf. aftale indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne — der falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, C, D, F og H, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (1) om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.12.2007
Anvendelsesdato i EU
21.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
21.12.2007