Anvendelsesperioder for bestemmelser om fugleinfluensa

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/6/EF av 17. desember 2008 om endring av vedtak 2005/692/EF, 2005/731/EF, 2005/734/EF og 2007/25/EF angående aviær influensa med hensyn til gyldighetstid

Commission Decision 2009/6/EC of 17 December 2008 amending Decisions 2005/692/EC, 2005/731/EC, 2005/734/EC and 2007/25/EC concerning avian influenza as regards their period of application

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.4.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.4.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger gyldighetstiden for flere AI-beskyttelsestiltak.

Gyldighetstiden forlenges fra 31. desember 2008 til 31. desember 2009 for:

• vedtak 2005/692/EF som er implementert i forskrift nr 368 datert 13.02.2004 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær influensa
• vedtak 2005/734/EF som er implementert i forskrift nr 1417 datert 05.12.2005 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap
• vedtak 2005/731/EF som ikke er implementert ved forskrift i Norge. Bakgrunnen for dette er at vedtaket kun omhandler myndighetsforpliktelser.
• vedtak 2007/25/EF som er implementert i forskrift nr 66 datert 23.01.2006 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av burfugl i privat eie fra visse tredjeland

Vedtak 2007/25/EF endres også ved at det i artikkel 1 (1) (b) ii) nå vises til forordning (EF) nr. 318/2007 i stedet for vedtak 2000/666/EF som det ble vist til tidligere.

Merknader
Rettsakten medfører at hjemmelsefeltet endres i forskrift nr. 368, 1417, og 66.

Rettsakten krever endring i forskrift 23.01.2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av burfugl i privat eie fra visse tredjeland. I § 4 3. ledd skal henvisning til 2000/666/EF erstattes av henvisning til forordning (EF) nr. 318/2007.

Rettsakten gjennomføres ved forenklet prosedyre og vil ikke bli hørt.

Rettsakten medføres ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten skal notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.04.2009
Anvendes fra i Norge
07.04.2009