Arbeidsmarkedspensjonsordninger: rapportering om nasjonale bestemmelser av tilsynsmessig karakter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 643/2014 av 16. juni 2014 om gjennomføringsteknisk standard for rapportering av nasjonale bestemmelser av solvensmessig karakter som er relevante for tjenestepensjonsordninger i samsvar med europaparlamentets- og rådsdirektiv 2003/41/EF

Commission Implementing Regulation (EU) No 643/2014 of 16 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to the reporting of national provisions of prudential nature relevant to the field of occupational pension schemes according to Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.11.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2014)

Sammendrag av innhold
Det følger av tjenestepensjonskassedirektivet at medlemsstatene skal rapportere sitt nasjonale regelverk for tjenestepensjonsforetak av solvensmessig karakter til EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Authority). EU-kommisjonen har fastsatt forskrift (forordning) som gjennomfører rapporteringsplikten. Rapportering av solvensregelverk i henhold til forordningen skal skje årlig.

Rapporteringsplikten gjelder ikke den nasjonale sosial- og arbeidsmarkedslovgivningen (herunder pensjonslovgivningen) og heller ikke selskapsrettslige regler, fondslovgivningen eller relevant insolvenslovgivning.

Det heter i formålsangivelsen til forordningen at EIOPA bør offentliggjøre de opplysninger som rapporteres på sin nettside, slik at det etableres en sentral kilde til informasjon om nasjonale solvensregelverk på EU plan.

Vurdering
Forordningen pålegger rapporteringsplikter kun på medlemsstatenes myndigheter og krever derfor ikke lov- eller forskriftsendring.

Status
Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.06.2014
Anvendelsesdato i EU
07.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet